Jesteś tuProduktySubfundusze akcyjneSubfundusz Top Sectors

Subfundusz Top SectorsFundusz stosujeDobre Praktyki Informacyjne

 
Karta Subfunduszu KID Kup on-line
 

Opis subfunduszu

Subfundusz lokuje nie mniej niż 60 % swoich aktywów  w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Dywersyfikacja sektorowa portfela Subfunduszu będzie kształtowała się na niskim poziomie a łączny udział akcji emitowanych przez spółki działające w ramach jednego sektora oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada głównie inwestowanie w akcje emitowane przez spółki działające w ramach tego sektora, może stanowić do 100% aktywów Subfunduszu. Alokacja pomiędzy poszczególnymi sektorami jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i instrumentów udziałowych wynosi 70% aktywów Subfunduszu.

Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.Dla kogo?

Subfundusz kierowany jest dla Klientów oczekujących wysokich zysków z inwestycji w dłuższym terminie, akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego.

Wartość jednostek uczestnictwa może zmieniać się w znacznym zakresie, lecz dywersyfikacja aktywów Subfunduszu pozwala na ograniczenie tych wahań. Nabywca jednostek uczestnictwa powinien brać pod uwagę, że w pewnych okolicznościach stopa zwrotu z instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu może być niższa od oczekiwanej, co niekorzystnie wpłynie na realizację celu inwestycyjnego.

Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 5 lat. Poziom ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
4
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zyskAktualna wycena jednostki kat. A i kat. B

(Dane na dzień: 2024-07-11)
PLN
116,21
0,75%
EUR
27,29
0,63%
USD
29,6
0,92%
 Notowania

Wybierz walutę:  
Stopa zwrotu za wybrany okres

Data wyceny
Wartość j.u.Stopy zwrotu w PLN:

1M4,67%
3M7,27%
6M14,32%
YTD14,40%
12M23,43%
36M15,44%
48M19,75%
60M10,30%
120M-3,40%

Stopy zwrotu w EUR:

1M6,81%
3M7,44%
6M16,77%
YTD16,82%
12M28,79%
36M23,26%
48M25,82%
60M10,58%
120M-6,03%

Stopy zwrotu w USD:

1M7,83%
3M8,50%
6M15,53%
YTD14,68%
12M26,93%
36M12,98%
48M20,92%
60M6,36%
120M-25,14%Charakterystyka subfunduszu:

Początek działalności:2013-10-04*
Aktywa subfunduszu w dniu 2024-06-28:47 931 975 PLN
Minimalna pierwsza wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN
Minimalna następna wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN
Opłata za zarządzanie:2,00%
Agent transferowy:ProService Finteco Sp. z o. o.
Depozytariusz:Bank Millennium S.A.

* Faktyczny początek działalności Subfunduszu to 22.08.2005 r. Prezentowana na stronie data rozpoczęcia działalności 04.10.2013 r. związana jest z istotną zmianą polityki inwestycyjnej, profilu jego ryzyka i zmianą nazwy Subfunduszu.Struktura aktywów:

(Dane na dzień: 2024-06-28)

TypUdział

Struktura walutowa:

(Dane na dzień: 2024-06-28)

TypUdział


Zarządzający

Komunikaty
Pliki do pobrania

Prospekty

Kluczowe Informacje

Karty subfunduszy

Roczne stopy zwrotu
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w Prospektach Informacyjnych i Kluczowych Informacjach, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy na stronie www.millenniumtfi.pl, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z ww. dokumentami.
Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔