Jesteś tuInwestowanieTerminy realizacji zleceń

Terminy realizacji zleceń

Nabycie Jednostek Uczestnictwa

Nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje w momencie wpisu do Rejestru liczby nabytych Jednostek Uczestnictwa za dokonaną wpłatę. Wpisu dokonuje Agent Transferowy, na podstawie otrzymanego zlecenia złożonego przez Uczestnika oraz na podstawie informacji otrzymanej od Banku Depozytariusza o wpłynięciu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa, na rachunek Funduszu.

  • W przypadku zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa w Millennium Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, jeżeli informacje, o których mowa powyżej, Agent Transferowy otrzyma w Dniu Wyceny (dzień D), nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny (dzień D+1).
  • W przypadku zleceń nabycia Jednostek Uczestnictwa w Millennium Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, jeżeli informacje, o których mowa powyżej, Agent Transferowy otrzyma w Dniu Wyceny (dzień D), nabycie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny (dzień D+1).

Nabycie następuje nie później niż w terminie 5 dni od dnia dokonania wpłaty, chyba, że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności związanych z brakami w otrzymanym zleceniu.

 

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa

Odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje w momencie wpisu do Rejestru liczby odkupionych Jednostek Uczestnictwa i kwoty należnej Uczestnikowi z tytułu odkupienia tych Jednostek Uczestnictwa, pomniejszonej o ewentualny podatek od uzyskanego dochodu. Wpisu dokonuje Agent Transferowy, na podstawie otrzymanego zlecenia odkupienia.

  • W przypadku zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Millennium Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, jeżeli informacje, o których mowa powyżej, Agent Transferowy otrzyma w Dniu Wyceny (dzień D), odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny (dzień D+1).
  • W przypadku zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa w Millennium Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, jeżeli informacje, o których mowa powyżej, Agent Transferowy otrzyma w Dniu Wyceny (dzień D), odkupienie Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny (dzień D+1).

Odkupienie następuje nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia zlecenia odkupienia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności związanych z brakami w otrzymanym zleceniu.

 Od 1 stycznia 2024 r. Uczestnik samodzielnie rozlicza w swoim rocznym zeznaniu podatkowym uzyskane przychody oraz poniesione koszty na podstawie wystawionej przez Fundusz informacji PIT-8C.

Zamiana Jednostek Uczestnictwa

Zamiana Jednostek Uczestnictwa polega na odkupieniu Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz oraz nabyciu przez Uczestnika Jednostek Uczestnictwa, w tym samym Dniu Wyceny, Jednostek Uczestnictwa innego Subfunduszu wydzielonego w ramach Funduszu za kwotę uzyskaną z odkupienia Jednostek Uczestnictwa.

  • W przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa w Millennium Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, jeżeli Agent Transferowy otrzyma zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny (dzień D), zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego (dzień D+1).
  • W przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa w Millennium Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym, jeżeli Agent Transferowy otrzyma zlecenie zamiany Jednostek Uczestnictwa w Dniu Wyceny (dzień D), zamiana Jednostek Uczestnictwa następuje po cenie z następnego Dnia Wyceny po dniu otrzymania zlecenia przez Agenta Transferowego (dzień D+1).

Dokonanie zamiany nastąpi nie później niż w terminie 5 dni od dnia złożenia zlecenia, chyba że opóźnienie jest następstwem zdarzeń, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.

Od 20 listopada 2020 r. istnieje możliwość składania zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subfunduszami wydzielonymi w ramach różnych Funduszy zarządzanych przez Millennium TFI S.A., tj. między Millennium FIO i Millennium SFIO.


Dniem Wyceny jest każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔