Jesteś tuInwestowanieOpłaty i prowizje (zachęty)

Opłaty i prowizje (zachęty)

Ogólne informacje o zasadach przyjmowania i przekazywania opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych w Millennium TFI S.A.

Millennium TFI S.A. (dalej: „Millennium TFI”), z uwzględnieniem postanowień art. 24 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) Nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE z 22.3.2013 r. L 83/1), nie przyjmuje ani nie przekazuje, w związku z prowadzeniem działalności związanej z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi, opłat, prowizji lub świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem:

  1. opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przyjmowanych od uczestników funduszy zarządzanych przez Millennium TFI, potencjalnych uczestników tych funduszy lub osób działających w ich imieniu albo opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych przekazywanych uczestnikowi, potencjalnemu uczestnikowi lub osobie działającej w ich imieniu;
  2. opłat lub prowizji niezbędnych do wykonywania działalności, związanej z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi;
  3. opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych innych niż wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem, że:
    a) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istocie i wysokości lub sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana uczestnikowi lub potencjalnemu uczestnikowi przed rozpoczęciem wykonywania działalności na jego rzecz,
    b) są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości działalności wykonywanej przez towarzystwo na rzecz uczestnika.

Na żądanie potencjalnego uczestnika, uczestnika lub osób działających w ich imieniu przed rozpoczęciem wykonywania działalności na ich rzecz Millennium TFI ujawnia szczegółowe, rzetelne i niebudzące wątpliwości informacje o opłatach, prowizjach lub świadczeniach niepieniężnych, w tym o ich istnieniu, charakterze i kwocie czy też – w przypadku, gdy nie da się określić kwoty – metodzie obliczania tej kwoty.

Millennium TFI podejmuje działania, aby wszelkie informacje związane z opłatami, prowizjami i świadczeniami niepieniężnymi kierowanymi przez Millennium TFI do uczestnika lub potencjalnego uczestnika były rzetelne, niebudzące wątpliwości i niewprowadzające w błąd.

Millennium TFI informuje uczestnika, potencjalnego uczestnika lub osoby działające w ich imieniu, że Millennium TFI oraz podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2004 Nr 146, poz. 1546 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1523, dalej: „Ustawa”) mogą przekazywać uczestnikom, potencjalnym uczestnikom lub osobom działającym w ich imieniu świadczenia niepieniężne, w szczególności obejmujące seminaria, materiały dydaktyczne oraz materiały reklamowe, które mają na celu zapoznanie się z konstrukcją, charakterystyką i zasadami funkcjonowania zarządzanych przez Millennium TFI funduszów inwestycyjnych.

Przyjmowanie przez pracowników Millennium TFI świadczeń niepieniężnych w postaci drobnych prezentów i gestów grzecznościowych jest dopuszczalne pod warunkiem, że ich wartość nie przekracza 200,00 PLN.

W celu zapobiegania potencjalnym konfliktom interesów oraz prawidłowemu zarządzaniu powstałymi konfliktami interesów, Millennium TFI wdrożyło Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Millennium TFI S.A.

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Millennium TFI zbywają i odkupują jednostki uczestnictwa za pośrednictwem podmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 Ustawy (dystrybutorzy).

Podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 Ustawy świadczące usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia i zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Millennium TFI, otrzymują wynagrodzenie w wysokości 100% opłaty manipulacyjnej od każdego zlecenia nabycia, zamiany i odkupienia tytułów uczestnictwa (jeżeli opłaty są pobierane przy odkupywaniu).

Ponadto podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 3 oraz 2 Ustawy otrzymują dodatkowe wynagrodzenie związane z wykonywaniem na rzecz uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Millennium TFI, czynności służących poprawie jakości usług świadczonych na ich rzecz. Podmioty, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 3 oraz 2 Ustawy, mają obowiązek dostarczać Millennium TFI, w trybie i terminie uzgodnionym z Millennium TFI, informacje oraz dokumenty wskazujące czynności mające na celu poprawę jakości usługi świadczonej na rzecz uczestnika lub potencjalnego uczestnika wykonanych przez te podmioty na rzecz uczestników lub potencjalnych uczestników funduszu, którego jednostki uczestnictwa są zbywane za ich pośrednictwem, wraz ze wskazaniem wysokości kosztów poniesionych w związku z ich wykonaniem za dany okres. Millennium TFI na żądanie uczestnika przekazuje szczegółowe informacje o tym dodatkowym wynagrodzeniu, w tym o jego istocie i wysokości lub sposobie ustalania jego wysokości.

Aktualne kwoty opłat manipulacyjnych pobieranych przez dystrybutorów oraz opłat za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi pobieranych przez Millennium TFI zawarte są w kartach poszczególnych subfunduszy dostępnych na stronie internetowej Millennium TFI pod adresem: www.millenniumtfi.pl

Na żądanie uczestników dystrybutorzy przekazują szczegółowe informacje na temat wynagrodzenia uzyskiwanego przez dystrybutora z tytułu świadczenia na rzecz Millennium TFI czynności przyjmowania i przekazywania zleceń nabywania i odkupywania oraz przekazywania innych oświadczeń woli dotyczących tytułów uczestnictwa.

Ogólne zasady naliczania opłat przy zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa

Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii: A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach, kategorii B, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy odkupieniach, oraz jednostki uczestnictwa kategorii C, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach lub odkupieniach.

Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej od jednostek uczestnictwa obu kategorii określona jest w prospektach informacyjnych funduszy Millennium FIO i Millennium SFIO. Opłaty manipulacyjne od jednostek uczestnictwa kategorii A pobierane są od każdej wpłaty.

Aktualna informacja o dostępnych u poszczególnych Dystrybutorów: funduszach, kategoriach jednostek uczestnictwa, produktach oraz pobieranych opłatach i promocjach dostępna jest w tabeli opłat dla danego Dystrybutora.

Zasady naliczania opłat manipulacyjnych

Przy nabyciu jednostek uczestnictwa kategorii A

Opłata manipulacyjna obliczana jest poprzez pomnożenie kwoty wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa przez stawkę opłaty.         

Przy odkupieniu jednostek uczestnictwa kategorii B 

Opłata manipulacyjna obliczana jest poprzez pomnożenie kwoty otrzymanej w wyniku odkupienia jednostek uczestnictwa przez stawkę opłaty. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej zależna jest od okresu inwestycji, jaki upłynął od daty nabycia danych jednostek uczestnictwa, przy czym złożenie zlecenia zamiany pomiędzy subfunduszami nie przerywa okresu inwestycji w danym funduszu. Na podstawie złożonego zlecenia odkupienia Fundusz w pierwszej kolejności odkupuje jednostki uczestnictwa nabyte przez Klienta najwcześniej.

Przy nabyciu i odkupieniu jednostek uczestnictwa kategorii C

Przy nabyciu - opłata manipulacyjna obliczana jest poprzez pomnożenie kwoty wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa przez stawkę opłaty. Przy zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii C do naliczenia opłaty manipulacyjnej brany jest pod uwagę okres inwestycji. Okres inwestycji jest liczony od daty realizacji pierwszego nabycia otwierającego rejestr subfunduszu. W przypadku, gdy w wyniku zlecenia zamiany pomiędzy subfunduszami, zostanie otwarty nowy rejestr, wówczas okres inwestycji liczony będzie od nowa, tj. od daty utworzenia nowego rejestru. 

    

Przy zamianach jednostek uczestnictwa kategorii A, B i C

Zlecenie zamiany oznacza zlecenie jednoczesnego odkupienia jednostek uczestnictwa (kategorii A albo kategorii B, lub C) jednego subfunduszu Millennium FIO lub SFIO i nabycie jednostek uczestnictwa tej samej kategorii innego subfunduszu wydzielonego w ramach Millennium FIO albo Millennium SFIO. Zlecenia zamiany możliwe są tylko pomiędzy jednostkami uczestnictwa wycenianymi w PLN.

W przypadku zamiany jednostek uczestnictwa opłata manipulacyjna nie jest pobierana, z wyłączeniem zamian między rejestrami otwieranymi w ramach produktów specjalnych, gdzie w szczególnych przypadkach opłaty mogą być pobierane. Zasady pobierania opłat w przypadku produktów specjalnych określone są w ich regulaminach.

W przypadku zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy dwoma subfunduszami wydzielonymi w ramach dwóch odrębnych funduszy (Millennium FIO oraz SFIO) może zostać naliczony podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Uczestnik samodzielnie rozlicza w swoim rocznym zeznaniu podatkowym uzyskane przychody oraz poniesione koszty na podstawie wystawionej przez Fundusz informacji PIT-8C.

Przy reinwestycji jednostek uczestnictwa kategorii A

Reinwestycja to ponowna wpłata środków do tego samego subfunduszu w ciągu 60 dni od dnia odkupienia jednostek uczestnictwa. Przy reinwestycji opłata manipulacyjna nie jest pobierana od kwoty wpłaconej na nabycie jednostek uczestnictwa do wysokości nieprzekraczającej kwoty środków uzyskanej z odkupienia.

Jeżeli zlecenie nabycia w ramach reinwestycji złożone jest na kwotę wyższą od kwoty odkupień brutto dokonanych w ciągu 60 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia w ramach reinwestycji - opłata manipulacyjna zostanie pobrana od różnicy kwoty nabycia i kwoty odkupień.

Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A w ramach reinwestycji przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym decyduje data zrealizowania zlecenia tego nabycia.

 
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔