Jesteś tuInwestowanieOpłaty i prowizje (zachęty)

Opłaty i prowizje (zachęty)

Bank Millennium S.A.

Tabela Opłat dla Dystrybutora Banku Millennium S.A.

 

Bank Millennium S.A. oferuje jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach, jednostki uczestnictwa kategorii B, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy odkupieniach, oraz jednostki uczestnictwa kategorii C, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach i odkupieniach. Maksymalna wysokość opłaty manipulacyjnej dla jednostek uczestnictwa kategorii A, B i C określona jest w prospektach funduszy Millennium FIO i Millennium SFIO.

Stawki opłat manipulacyjnych

Jednostki uczestnictwa kategorii A

(opłata manipulacyjna pobierana przy zleceniach nabycia)

Fundusz inwestycyjny

Stawka

Millennium FIO

Subfundusz Akcji

1,50%

Subfundusz Dynamicznych Spółek

1,50%

Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego

1,50%

Subfundusz Stabilnego Wzrostu

1,50%

Subfundusz Obligacji Klasyczny

0,60% 

Subfundusz Instrumentów Dłużnych

 0,60% 

Millennium SFIO

Subfundusz Plan Aktywny

1,50%

Subfundusz Plan Wyważony

1,50%

Subfundusz Multistrategia

1,50%

Subfundusz Top Sectors

1,50%

Subfundusz Obligacji Globalnych

0,60% 

 Subfundusz Plan Spokojny

0,80%

Informacje dodatkowe

Minimalna wpłata do subfunduszy kategorii jednostek A wynosi 100 PLN.

Zniżka w opłacie manipulacyjnej pobieranej przy zleceniach nabycia jednostek uczestnictwa kategorii A może nastąpić tylko w przypadku Klientów segmentu Bankowości Prywatnej.


Promocje 

 

W okresie od dnia 01.02.2023 do 31.01.2024 r. włącznie, obowiązuje  oferta promocyjna  polegająca na obniżeniu opłaty manipulacyjnej od zleceń nabycia jednostek uczestnictwa kat. A na rejestry standardowe subfunduszy Millennium FIO i Millennium SFIO.

W przypadku zleceń nabycia składanych za pośrednictwem Usług bankowości elektronicznej w rozumieniu Regulaminu ogólnego świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millenium S.A. i  wskazanych w dokumencie Lista zleceń i usług oraz kanałów dostępu w zakresie instrumentów i produktów finansowych dostępnym na stronie internetowej Banku Millennium https://www.bankmillennium.pl/o-banku/o-banku/mifid/dokumenty, opłata manipulacyjna w ofercie promocyjnej wynosi 0%.

Oferta promocyjna dotyczy Klientów indywidualnych w linii Detal, oraz Prestige i Bankowości Prywatnej, jak również wpłat bezpośrednich dokonywanych na rejestry tych linii biznesowych. Obniżone stawki nie dotyczą zleceń nabycia na rejestry w ramach Planów Oszczędnościowych.

Stawki opłat manipulacyjnych w ofercie promocyjnej:

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

0,60%  Subfundusz Dynamicznych Spółek

0,60%  Subfundusz Akcji

0,60%  Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego

0,60%   Subfundusz Stabilnego Wzrostu

0,30%   Subfundusz Obligacji Klasyczny

0,30%   Subfundusz Instrumentów Dłużnych

Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

0,60%    Subfundusz Plan Aktywny

0,60%    Subfundusz Top Sectors

0,60%    Subfundusz Multistrategia

0,60%    Subfundusz Plan Wyważony

0,40%    Subfundusz Plan Spokojny

0,30%    Subfundusz Obligacji Globalnych 

 

Minimalna wpłata do Subfunduszy kategorii A wynosi 100 PLN.


 

 

Jednostki uczestnictwa kategorii B

(opłata manipulacyjna pobierana przy zleceniach odkupienia)

Fundusz inwestycyjny

Okres inwestycji w Funduszu*

Do
6 miesięcy   
włącznie

Powyżej
6 miesięcy
do 12             miesięcy
włącznie

Powyżej
12 miesięcy
do 18
miesięcy
włącznie

Powyżej
18 miesięcy
do 24
miesięcy
włącznie

Powyżej
24 miesięcy

Millennium FIO

Stawka**

Subfundusz Akcji

1,50%

 

1,25%

 

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz
Dynamicznych Spółek

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz
Cyklu Koniunkturalnego

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz
Stabilnego Wzrostu

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz Obligacji Klasyczny

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz
Instrumentów Dłużnych

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Millennium SFIO

Stawka**

Subfundusz
Multistrategia

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz
Obligacji Globalnych

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz
Plan Aktywny

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz
Plan Wyważony

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz Top Sectors

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Subfundusz Plan Spokojny

1,50%

1,25%

1,00%

0,50%

0,00%

Informacje dodatkowe

*Okres inwestycji – okres od daty realizacji zlecenia nabycia subfunduszu do daty realizacji zlecenia odkupienia subfunduszu w ramach jednego funduszu (Millennium FIO albo Millennium SFIO).

**Stawka pobierana od kwoty zlecenia odkupienia brutto, tzn. przed pobraniem ewentualnego podatku dochodowego.

Minimalna pierwsza wpłata do subfunduszy kategorii jednostek B wynosi 2000 PLN, następne wpłaty 1000 PLN.

Stawki opłat manipulacyjnych dla jednostek uczestnictwa kategorii B obowiązują dla zleceń na rejestrach założonych od dnia 14 maja 2016 r.

 


 Minimalna wpłata w ramach jednostek uczestnictwa kategorii C wynosi 200 PLN. 

*okres inwestycji - okres iczony od daty realizacji zlecenia nabycia lub zamiany otwierającej nowy rejestr subfunduszu Millennium SFIO, do daty realizacji zlecenia odkupienia.
**stawka pobierana od kwoty zlecenia odkupienia brutto, tzn. przed pobraniem ewentualnego podatku dochodowego.


Produkty specjalne w oparciu o fundusze z jednostkami uczestnictwa kategorii A

Tabela opłat dla Indywidualnych Kont Emerytalnych – opłata za otwarcie IKE

Otwarcie Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE), w tym również jeżeli IKE otwierane jest wypłatą transferową z innej instytucji, a także wpłaty dokonane w związku z nabyciem jednostek uczestnictwa w ramach zawartej umowy o prowadzenie IKE, zwolnione są z opłaty manipulacyjnej pobieranej przy nabyciu jednostek uczestnictwa kategorii A.

PSO – Plan Systematycznego Oszczędzania (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)

Patrz Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania (PSO).

CPI – Celowy Program Inwestycyjny (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)

Patrz Regulamin Celowego Programu Inwestycyjnego (CPI).

PI Maluch – Program Inwestycyjny Maluch (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)

Patrz Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Maluch Millennium TFI.

 

Produkty specjalne w oparciu o fundusze z jednostkami uczestnictwa kategorii B

Plan Millennium DuetPlus (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)

Patrz Regulamin Planu Millennium DuetPlus

Wartość wpłaty minimalnej do funduszu w ramach Planu Millennium DuetPlus wynosi 1000 PLN.

 Program Inwestycyjny Przyszłość + (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)

 Patrz Regulamin Programu Inwestycyjnego Przyszłość +

 Plan Inwestycyjny Millennium FIO (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)

Patrz Regulamin Planu Inwestycyjnego Millennium FIO

 Program Inwestycyjny Millennium (zlecenia pierwszego nabycia nie są przyjmowane)

 

 

Aktualna treść ww. Regulaminów dostępna jest na stronie internetowej Towarzystwa – www.millenniumtfi.pl

 

Zasady naliczania opłat manipulacyjnych

Nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A

Przy zleceniu nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A do naliczenia opłaty manipulacyjnej brana jest pod uwagę wysokość wpłaty.          

Odkupienie jednostek uczestnictwa kategorii B  

Przy zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii B do naliczenia opłaty manipulacyjnej brany jest pod uwagę okres inwestycji od daty realizacji pierwszego nabycia danych jednostek uczestnictwa kategorii B, przy czym złożenie zlecenia zamiany pomiędzy subfunduszami nie przerywa okresu inwestycji w danym funduszu. Na podstawie złożonego zlecenia odkupienia, Fundusz w pierwszej kolejności odkupuje jednostki uczestnictwa nabyte przez Klienta najwcześniej.

Odkupienie jednostk uczestnictwa kategorii C

Przy zleceniu odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii C do naliczenia opłaty manipulacyjnej brany jest pod uwagę okres inwestycji. Okres inwestycji jest liczony od daty realizacji pierwszego nabycia otwierającego rejestr subfunduszu. W przypadku, gdy w wyniku zlecenia zamiany pomiędzy subfunduszami, zostanie otwarty nowy rejestr, wówczas okres inwestycji liczony będzie od nowa, tj. od daty utworzenia nowego rejestru. 

 

Zamiana jednostek uczestnictwa kategorii A, B i C

Zlecenie zamiany to jednoczesne odkupienie jednostek uczestnictwa (kategorii A, B, albo C) jednego subfunduszu Millennium i nabycie jednostek uczestnictwa tej samej kategorii innego subfunduszu wydzielonego w ramach funduszu Millennium FIO albo SFIO.

W przypadku zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa opłata manipulacyjna nie jest pobierana, z wyłączeniem rejestrów otwieranych w ramach produktów specjalnych. Zasady pobierania opłat w przypadku produktów specjalnych określone są w poszczególnych regulaminach produktów specjalnych. 

W przypadku zlecenia zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy dwoma subfunduszami wydzielonymi w ramach dwóch odrębnych funduszy (Millennium FIO oraz SFIO) może zostać pobrany podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Reinwestycja jednostek uczestnictwa kategorii A

Reinwestycja to ponowna wpłata środków w ramach tego samego subfunduszu w ciągu 60 dni od ich wycofania. Przy reinwestycji opłata manipulacyjna nie jest pobierana.

Jeżeli zlecenie nabycia w ramach reinwestycji złożone jest na kwotę wyższą od kwoty odkupień brutto dokonanych w ciągu 60 dni poprzedzających dzień złożenia zlecenia nabycia w ramach reinwestycji - opłata manipulacyjna zostanie pobrana od różnicy kwoty nabycia i kwoty odkupień.

Zwolnienie z opłaty manipulacyjnej przy nabywaniu jednostek uczestnictwa kategorii A w ramach reinwestycji przysługuje jeden raz w roku kalendarzowym, przy czym decyduje data zrealizowania zlecenia.

Aby zlecić transakcję reinwestycji poprzez system bankowości elektronicznej Millenet, zalecamy dokonanie wpłaty bezpośredniej. W tym celu należy w tytule przelewu wpisać „Reinwestycja”.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Powrót
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X