Jesteś tuNota prawna

Nota prawna

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014564, o numerze REGON 011191974, o numerze NIP 526-10-31-858, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.300.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych)(dalej: „Towarzystwo”). Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Udostępnianie przez Towarzystwo na niniejszej stronie internetowej informacji i danych, w tym w komentarzach i videokomentarzach ekspertów, nie stanowi świadczenia usługi doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego, a także usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego, o których mowa odpowiednio w art. 75 i 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.), ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Dz. Urz. UE L160/15 z 17.6.2016). Poprzez udostępnienie materiałów na niniejszej stronie internetowej, Towarzystwo nie wskazuje także, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia dla potencjalnego Uczestnika. Udostępnianie przez Towarzystwo informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej nie ma na celu oraz nie może być uznawane za świadczenie przez Towarzystwo usługi oferowania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia instrumentów finansowych lub zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Towarzystwo dokłada najlepszych starań, aby obliczenia, wyniki oraz innego rodzaju informacje prezentowane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej były rzetelne i niewprowadzające w błąd, jednakże nie jest w stanie zagwarantować, iż powyższe informacje są wolne od błędów i nieścisłości.

Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje i dane, w tym zawarte w komentarzach ekspertów, odnoszą się do symulacji wyników w przeszłości i nie stanowią gwarancji osiągniecia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości. Bieżące notowania jednostek uczestnictwa aktualizowane są w serwisie niezwłocznie po dokonaniu wyceny aktywów funduszy. Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa chyba, że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na stronie internetowej, w szczególności podejmowania na jego podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie ich odbiorca. Towarzystwo wyraźnie informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności względem Państwa za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte przez Państwa na podstawie obliczeń, wyników oraz innego rodzaju informacji zaprezentowanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane jest z normalnymi wahaniami rynkowymi, w wyniku czego wartość inwestycji może wzrosnąć, jednakże nie można wykluczyć ryzyka utraty części zainwestowanego kapitału.

Przed podjęciem inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego potencjalny inwestor powinien przeanalizować prospekt funduszu w całości oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów i skonsultować się z profesjonalnym doradcą inwestycyjnym. Prospekt funduszu oraz KIID zawiera dodatkowe informacje, które powinny pozwolić inwestorowi ocenić ryzyko inwestycji oraz otrzymać informacje na temat opłat, prowizji i innych kosztów związanych z uczestnictwem w funduszu.

Millennium TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych w treści zamieszczonych w niniejszym serwisie prospektów informacyjnych oraz sprawozdań finansowych funduszy, a także notowaniach jednostki uczestnictwa. Adresaci treści udostępnianych na niniejszej stronie internetowej powinni wziąć pod uwagę fakt, że Towarzystwo zarządza funduszami inwestycyjnymi i otrzymuje z tego tytułu opłatę za zarządzanie, której stawka różni się pomiędzy poszczególnymi funduszami. W konsekwencji, w ekonomicznym interesie Towarzystwa leży lokowanie przez Klientów środków w funduszach inwestycyjnych przez nie zarządzanych oraz lokowanie środków w takich funduszach inwestycyjnych, które z uwagi na indywidualną sytuację Klienta, w tym jego poziom awersji do ryzyka oraz horyzont inwestycyjny mogą być uznane za nieodpowiednie dla niego.

W przypadku, gdy na stronie internetowej zamieszczone zostaną, jako przykładowe składy portfeli funduszy, użytkownik strony internetowej nie powinien traktować tego, jako udzielania nieodpłatnych informacji dotyczących inwestowania papiery wartościowe albo jako rekomendacji inwestycyjnej.

Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne fundusze zgodnie z ich statutami, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości.

Wartość jednostki uczestnictwa albo certyfikatu inwestycyjnego jest nominowana w złotych lub walucie obcej, w zależności od postanowień statutu funduszu. Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, iż fundusze, w zależności od zapisów statutowych, mogą inwestować w waluty obce oraz w aktywa nominowane w walutach obcych, zatem mogą na wartość jednostki albo certyfikatu oddziaływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zmiany prawa dewizowego jak i zmiany kursów walutowych. Zmiany kursów walutowych mogą więc wpływać na wartość jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne, jak również mogą wpływać na wartość dywidend i odsetek uzyskiwanych przez fundusz.

Jakiekolwiek informacje wykraczające poza podane w prospekcie lub aktualizacjach prospektu, przekazane przez nieupoważniony podmiot powinny być pominięte i nie należy na nich polegać. Żadna osoba nie została upoważniona do podawania informacji wykraczających poza informacje zawarte w prospekcie. Oświadczenia zamieszczone zostały w prospektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i mogą być przedmiotem zmiany, jeżeli taka konieczność zaistnieje w związku ze zmianą właściwych przepisów.

Prezentowane na stronie internetowej obliczenia, wyniki oraz innego rodzaju informacje stanowią wyłącznie symulację i mają charakter przykładowy i w żadnym wypadku nie można ich traktować, jako gwarancji osiągnięcia przyszłych wyników.

Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Obliczenia i wyniki zawarte na niniejszej stronie internetowej nie uwzględniają należnych podatków. Faktyczne opodatkowanie zależy od Państwa indywidualnej sytuacji oraz może ulec zmianie w przyszłości.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Subfundusze zarządzane przez Towarzystwo, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Subfundusze nie gwarantują osiągniecia celów inwestycyjnych, ale dołożą najlepszych starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w Subfundusze nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2006 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (tj. Dz. U. 2019 poz. 795 ze zm.).

Zaprezentowane na niniejszej stronie internetowej informacje służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), chyba że z charakteru zamieszczonego dokumentu jednoznacznie wynika, iż stanowi on ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego.. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.). Wszelkie prawa autorskie do materiałów zmieszczonych na niniejszej stronie internetowej przysługują wyłącznie Towarzystwu. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą być kopiowane, cytowane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Towarzystwa. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Dystrybucja prospektów zamieszczonych na stronie internetowej, oferowanie lub sprzedaż jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych może podlegać ograniczeniom w niektórych systemach prawnych. Osoby, które wejdą w posiadanie prospektu któregokolwiek funduszu powinny upewnić się, czy nie podlegają stosownym ograniczeniom w wyżej wymienionym zakresie. Nikt z otrzymujących kopię takiego prospektu w którejkolwiek z jurysdykcji nie powinien traktować prospektu, jako oferty do złożenia zapisu z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to przypadków, gdy takie oferowanie może być uczynione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez konieczności dokonania odpowiedniej rejestracji w uprawnionych instytucjach.

Subfundusze Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO i Millennium Dywidendowego FIZ) mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe, których emitentem, poręczycielem lub gwarantem są: Skarb Państwa, NBP, państwo członkowskie UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego UE, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Źródło danych na stronie internetowej - obliczenia własne Millennium TFI S.A. chyba, że wskazano inaczej.

 

 

 

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X