Jesteś tuInwestowanieABC funduszy

ABC funduszy

Fundusz inwestycyjny jest to forma lokowania środków pieniężnych wpłaconych przez osoby prawne oraz osoby fizyczne. Wpłaty wielu uczestników tworzą kapitał funduszu, którego skala umożliwia korzystne inwestowanie mające na celu osiąganie zysków wyższych niż tradycyjna lokata bankowa. Majątek funduszu inwestycyjnego lokowany jest na zasadzie dywersyfikacji ryzyka - tj. inwestowania w tak szerokie spektrum lokat, aby nawet spadek wartości jednej z lokat w niewielkim stopniu wpłynął na wartość całego portfela.

  Według Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146 poz. 1546):

Art. 3. 1. Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

  1. Przez publiczne proponowanie nabycia, o którym mowa w ust. 1, rozumie się proponowanie nabycia w sposób określony w art. 2 ust. 1 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
  2. Fundusz inwestycyjny prowadzi działalność, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników, przestrzegając zasad ograniczania ryzyka inwestycyjnego określonych w ustawie.

Funduszem zarządza Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zatrudniające w tym celu doświadczonych doradców inwestycyjnych.

Agent transferowy

Podmiot prowadzący na zlecenie funduszu rejestr uczestników funduszu; dokonujący rozliczeń wszystkich transakcji.

Aktywa funduszu

Są to środki, którymi fundusz zarządza, a więc papiery wartościowe i lokaty pieniężne.

Bessa

Długotrwały spadek wartości instrumentów (np. akcje, obligacje) notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Cena odkupienia jednostki uczestnictwa

Cena, po której następuje rozliczenie zlecenia wycofania środków z funduszu.

Depozytariusz

Bank, który przechowuje środki funduszu. Do jego głównych zadań, na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych należą: ochrona interesów uczestników funduszy oraz wycena aktywów funduszy.

Doradca inwestycyjny

Osoba decydująca o inwestycjach funduszu, która zdała organizowany przez KNF egzamin na doradcę inwestycyjnego.

Dystrybutor

Podmiot pośredniczący w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszu.

Dzień Wyceny

Każdy dzień, w którym odbywa się regularna sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym dniu ustala się wartość aktywów funduszu.

Fundusz otwarty

Fundusz, który w sposób ciągły zbywa i odkupuje jednostki uczestnictwa na podstawie zleceń klientów. Pełna nazwa tego typu funduszu to Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Często używany jest też skrót – FIO.

Fundusz zamknięty

Fundusz, do którego można przystąpić w określonym momencie czasu. W zamian za wpłacone środki klient otrzymuje certyfikaty inwestycyjne, które mogą być notowane na giełdzie papierów wartościowych. Wycofanie środków z funduszu możliwe jest tylko w określonych terminach podanych w statucie lub poprzez sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych na giełdzie papierów wartościowych. Pełna nazwa tego typu funduszu to Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Często używany jest też skrót – FIZ.

Horyzont inwestycyjny

Okres czasu na jaki możemy ulokować środki. Np. jeśli dysponujemy kwotą 1 tys. zł i wiemy, że za dwa tygodnie musimy je wydać na spłatę raty mieszkaniowej to nasz horyzont inwestycyjny wynosi 14 dni.

Hossa

Długotrwały wzrost wartości instrumentów (np. akcje, obligacje) notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Jednostki uczestnictwa

Jest to tytuł udziału w funduszu inwestycyjnym otwartym, który odzwierciedla jaka część aktywów funduszu należy do uczestnika. Jednostki uczestnictwa są podzielne i w przypadku funduszy Millennium podawane są z dokładnością do 3 miejsc po przecinku. W ofercie Millennium TFI dostępne są kategorie jednostek uczestnictwa A, B oraz C. Kategorie Jednostek Uczestnictwa różnią się wyłącznie wysokością oraz sposobem pobierania opłaty manipulacyjnej .

Komisja Nadzoru Finansowego

Państwowy organ nadzoru nad publicznym obrotem papierami wartościowymi, w szczególności jest to organ kontrolny wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy, którymi one zarządzają.

Limit inwestycyjny

Maksymalny poziom zaangażowania w dany papier wartościowy, typ papieru wartościowego, rynek.

Małoletni

Osoba w wieku do lat 18, która nie osiągnęła pełnej zdolności do czynności prawnych.

Odkupienie

Wycofanie środków z funduszu na podstawie złożonego zlecenia odkupienia.

Przedstawiciel Ustawowy

Reprezentant osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych (np. dzieci w wieku 13 - 18 lat lub osoby częściowo ubezwłasnowolnione) lub osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych (np. dzieci do 13 lat lub osoby ubezwłasnowolnione całkowicie). Przedstawicielami ustawowymi są zatem rodzice oraz ustanowieni przez sąd kuratorzy i inne osoby, którym przyznano prawo do opieki i reprezentowania ww. osób.

Podatek

Materiał "Nowe zasady opodatkowania dochodów z funduszy inwestycyjnych" znajduje się tutaj.

 Prospekt informacyjny

Podstawowy dokument prawny regulujący działanie funduszu. Prospekt informacyjny m.in. zawiera: informacje o towarzystwie reprezentującym fundusz, informacje o osobach zarządzających funduszem, informacje o banku depozytariuszu, sposób zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa/certyfikatów inwestycyjnych, statut funduszu, opis czynników ryzyka związanych z inwestowaniem w funduszu.

Specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte

Są to fundusze zbliżone do funduszy inwestycyjnych otwartych. Podstawową różnicą jest to, że mają one mniejsze ograniczenia inwestycyjne. Przykładowo specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, zwany także SFIO, może lokować do 100% środków w jednostki uczestnictwa innych funduszy. Fundusz inwestycyjny otwarty zaś może lokować w inne fundusze nie więcej niż 20% środków.

Towarzystwo funduszy inwestycyjnych

Firma, której celem działalności jest tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi. Towarzystwo działa na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych. Jego utworzenie wymaga zgody KNF, która akceptuje m.in. skład zarządu oraz rady nadzorczej towarzystwa, wybór osób zarządzających funduszami itp. Towarzystwo może rozszerzyć swoją działalność o świadczenie usług zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych na zlecenie.

Uczestnik funduszu

Osoba, która posiada przynajmniej część jednostki uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny funduszu zamkniętego.

Ustawa o funduszach inwestycyjnych

Dokument prawny regulujący powstawanie i działanie funduszy inwestycyjnych, prawa i obowiązki uczestników tych funduszy. Ustawa z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych Dz. U. z dnia 28 czerwca 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z póź. zm.

Wypłata

Pisemna dyspozycja wycofania środków z IKE. Zleceniu wypłaty nie towarzyszy pobranie podatku od zysków kapitałowych. Podstawowym warunkiem do wykonania wypłaty jest osiągnięcie uprawnień emerytalnych. Wypłata może dotyczyć jedynie całości środków zgromadzonych na IKE. Po wykonaniu wypłaty oszczędzający nie może już ponownie przystąpić do IKE.

Wypłata transferowa

Zlecenie przekazania środków zgromadzonych na IKE do innej instytucji finansowej prowadzącej IKE. Warunkiem wykonania zlecenia, oprócz pisemnej dyspozycji oszczędzającego jest przedstawienie potwierdzenia zawarcia umowy IKE z inną instytucją finansową. Taki dokument jest wystawiany wtedy, gdy podpisując umowę o prowadzenie IKE oszczędzający wskaże, że posiada już w innej instytucji. Wypłata transferowa może dotyczyć wyłącznie całości środków zgromadzonych na IKE.

Zwrot

Pisemne zlecenie wycofania środków z IKE przed osiągnięciem uprawnień emerytalnych. Zwrot związany jest z naliczeniem podatku od zysków kapitałowych. Zwrot może dotyczyć tylko całości środków zgromadzonych na IKE. Dokonanie zwrotu nie wyklucza możliwości ponownego przystąpienia do IKE. 

 

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔