Jesteś tuInwestowaniePytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Na czym polega inwestowanie w funduszu inwestycyjnym?

Inwestowanie w funduszu inwestycyjnym polega na lokowaniu środków w wybrany fundusz poprzez zakup określonej liczby jednostek uczestnictwa. Jest to wygodna forma i alternatywa do samodzielnego inwestowania, gdyż środkami zarządzają licencjonowani specjaliści, którzy odciążają inwestorów z konieczności posiadania czasu i wiedzy do śledzenia rynków kapitałowych, dbają o odpowiednią dywersyfikację, a ponadto umożliwiają dostęp do instrumentów, do których często indywidualny inwestor nie ma dostępu.

Czym różni się inwestowanie w fundusze inwestycyjne od oszczędzania na lokacie bankowej?

Wybierając lokatę bankową, z góry znane jest jej oprocentowanie oraz czas, po jakim zostanie zwrócony kapitał wraz z odsetkami – warunki te określone są w umowie z bankiem. W odróżnieniu od lokaty bankowej inwestując w fundusze inwestycyjne, nie trzeba z góry deklarować okresu inwestycyjnego. Wypłata części lub całości środków może nastąpić w dowolnym momencie, z zachowaniem ewentualnie wypracowanego do tej pory zysku pomniejszonego o ewentualne opłaty manipulacyjne oraz podatek od zysków kapitałowych. Inwestycja w fundusze inwestycyjne nie gwarantuje zysku a wynik uzależniony jest od zmiany wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu, która wyliczana jest każdego dnia w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki temu codziennie można monitorować wartość inwestycji.

Jakie są typy funduszy i czym różnią się od siebie?

Inwestowanie w fundusze daje możliwość wyboru strategii inwestycyjnej, która będzie spełniać oczekiwania inwestora. Wybór funduszu inwestycyjnego będzie zatem wpływać na potencjalny zysk oraz na ryzyko związane z tą inwestycją. W celu ułatwienia wyboru strategii fundusze oferowane przez Millennium TFI zostały podzielone na 3 grupy. Każda z nich charakteryzuje się innym poziomem ryzyka i potencjalnego zysku:

 1. Fundusze dłużne - inwestujące głównie w obligacje (skarbowe, komunalne i przedsiębiorstw) oraz w inne papiery dłużne. Większość funduszy dłużnych określana jest jako inwestycja o stosunkowo niskim poziomie ryzyka i potencjale zysku.
 2. Fundusze mieszane - zgodnie ze swoją nazwą, inwestujące część środków w akcje, a pozostałą część w papiery dłużne. Takie fundusze są rozwiązaniem kompromisowym pomiędzy funduszami akcyjnymi a funduszami dłużnymi i charakteryzują się umiarkowanym poziomem ryzyka i potencjalnego zysku.
 3. Fundusze akcyjne: inwestują głównie w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe, posiadają wysoki potencjał do zysków, przy jednoczesnym wysokim poziomie ryzyka inwestycji co oznacza, że wartość ich jednostek uczestnictwa z reguły podlega znacznym wahaniom.

Na jaki okres należy zainwestować środki w fundusze inwestycyjne?

Inwestowanie w fundusze jest bezterminowe, bez konieczności określania czasu inwestycji. Inwestor w każdym momencie ma dostęp do swoich środków i może odkupić jednostki uczestnictwa. W przypadku większości funduszy inwestycyjnych zalecane jest inwestowanie na dłuższy termin, powyżej 1 roku, 2-3 lat lub dłużej, w zależności od rodzaju strategii i klasy ryzyka funduszu. Długi horyzont inwestycji może dodatkowo zwiększyć potencjał wzrostu wartości aktywów funduszu.

Ile kosztuje inwestowanie w fundusze inwestycyjne Millennium TFI?

W Millennium TFI występują dwa rodzaje opłat:

a) Opłata manipulacyjna za nabycie lub umorzenie jednostek, która ponoszona jest na początku lub na końcu inwestycji. Liczona jest ona jako procent od kwoty nabycia lub wartości wypłaty. W momencie składania zlecenia nabycia opłata manipulacyjna pomniejsza kwotę, która przeznaczona jest na zakup jednostek uczestnictwa. W przypadku opłaty za umorzenie jednostek stawka również jest procentowa, ale może być uzależniona od czasu trwania inwestycji – najwyższa przy wycofaniu środków z funduszu w pierwszym roku od nabycia i zmierzająca do zera po okresie 1-2 lat od nabycia.

b) Opłata za zarządzanie to wynagrodzenie towarzystwa za zarządzanie funduszem i niezbędne do jego funkcjonowania. Opłata ta naliczana jest codziennie od wartości aktywów funduszu, wg publikowanej rocznej stawki w % (1/365 tej stawki). Wysokość opłaty za zarządzanie zależy od strategii realizowanej przez fundusz - fundusze akcji zazwyczaj pobierają wyższą opłatę od funduszy opartych na instrumentach dłużnych. Publikowane wyniki funduszy uwzględniają opłatę za zarządzanie. Wysokość opłat za zarządzanie dostępna jest w statucie każdego funduszu oraz na kartach produktowych.

Jaki kapitał należy posiadać, aby rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne?

Przed ulokowaniem środków w fundusze inwestycyjne najpierw należy się zastanowić jaką kwotę można przeznaczyć na zakup jednostek funduszy. W Millennium TFI łatwo można rozpocząć inwestowanie wpłacając kwotę jednorazowo, bądź regularnie np. co miesiąc. Minimalna kwota kapitału wymagana do zainwestowania w fundusze Millennium TFI to 100 zł dla kategorii jednostek uczestnictwa A.

Gdzie trafiają pieniądze wpłacone do funduszu?

Pieniądze wpłacone przez osoby pragnące korzystnie zainwestować swoje oszczędności trafiają na rachunek, którego właścicielem jest fundusz. Z tego rachunku TFI inwestuje zbiorczo pieniądze w obligacje, akcje lub inne papiery wartościowe, w zależności od strategii wybranego funduszu.

Jak można ograniczać ryzyko inwestycyjne w funduszach?

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują kapitału, natomiast istotne jest to, że ilość zakupionych jednostek funduszu zawsze jest stała, zaś zmienia się ich wycena w czasie trwania inwestycji. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w fundusz należy uwzględnić kilka zasad, które pomogą ograniczyć ryzyko:

- dywersyfikacja portfela, czyli podział kapitału na kilka inwestycji o różnym poziomie ryzyka,

- czas inwestycji, najlepiej 2-3 lata lub dłużej,

- dywersyfikacja geograficzna, czyli wybór strategii inwestujących na różnych rynkach,

- uśrednienie ceny zakupu, czyli nabywanie jednostek funduszy małymi kwotami przez pewien czas.

Co należy zrobić aby zacząć inwestować w fundusze inwestycyjne?

Klienci mogą uzyskać dostęp do oferty funduszy inwestycyjnych Millennium TFI w Banku Millennium, który otrzymają po złożeniu stosownego wniosku (także online), wypełnieniu ankiety inwestycyjnej (testu oceny grupy docelowej oraz adekwatności) i podpisaniu umowy ramowej o świadczenie usług finansowych. Odpowiedzi udzielone w ankiecie określą wiedzę i dotychczasowe doświadczenie inwestycyjne inwestora oraz ocenią, czy wybrany produkt inwestycyjny jest zgodny z potrzebami i profilem Klienta. Ankietę i umowę można wypełnić i wygodnie podpisać w aplikacji Mobilnej, w serwisie bankowości internetowej Millenet lub dowolnym oddziale Banku na terenie całego kraju.

Czy zyski z inwestowania w fundusz inwestycyjny są opodatkowane?

Tak, zyski wypracowane przez fundusze inwestycyjne są opodatkowane w wysokości 19% (tzw. „podatek Belki”). 

 

ZASADY OPODATKOWANIA DOCHODÓW Z INWESTYCJI W FUNDUSZE INWESTYCYJNE

 

Czy po 1 stycznia 2024 r. (bez względu na datę nabycia jednostek) muszę samodzielnie obliczyć i wpłacić podatek do urzędu skarbowego? Jaka będzie stawka podatku?

TAK, osiągnięte od 1 stycznia 2024 r. dochody z umorzenia jednostek uczestnictwa (bez względu na datę ich nabycia) podlegają wykazaniu przez inwestora (osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej) w zeznaniu rocznym PIT-38 i opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Uwaga! Podatek od zysków kapitałowych w produktach IKE i PPK będzie rozliczany bez żadnych zmian.

Jaką muszę złożyć deklarację podatkową i do kiedy?

Deklarację PIT-38 składa się do właściwego urzędu skarbowego (ze względu na miejsce  zamieszkania) w terminie do 30 kwietnia za rok poprzedni, czyli PIT-38 za 2024 r. będzie składany do 30 kwietnia 2025 r. (w formie papierowej lub elektronicznego zeznania e-PIT-38 w ramach usługi Twój e-PIT Ministerstwa Finansów).

Jeśli zapomnisz wysłać PIT-38 to pamiętaj, że wypełniony w ramach usługi Twój e-PIT e-PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowany i wysłany za Ciebie do Twojego urzędu skarbowego na koniec dnia 30 kwietnia.

 Na jaki rachunek bankowy muszę wpłacić należny podatek?

19% podatek wpłaca się na swój indywidualny rachunek podatkowy tak jak podatek PIT. W formatce przelewu podatkowego należy wybrać symbol formularza „PIT-38”.

Indywidualny rachunek podatkowy można wygenerować na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

 Jak wygląda rozliczenie przez osoby małoletnie?

W przypadku osób małoletnich dochód z informacji PIT-8C podlegać będzie wykazaniu i opodatkowaniu przez jego rodzica(ów) lub opiekunów prawnych w zeznaniu PIT-38. Dochód z PIT-8C będzie wykazywany przez rodziców po połowie. Rodzic/opiekun prawny wpłaca należny podatek na swój indywidualny rachunek podatkowy. Małoletni nie składa zatem ani zeznania PIT-38, ani nie wpłaca podatku.

Czy dostanę od  TFI jakąś informację w celu obliczenia należnego podatku? Jakie dane będą w niej zawarte?

TAK, dane o dochodach z inwestycji fundusze za dany rok będą przekazane przez TFI w informacji rocznej PIT-8C. PIT-8C za 2024 rok będzie przekazany do inwestorów w terminie do końca lutego 2025 r.

 Czy informacja PIT-8C przesłana przez fundusz będzie widoczna w Twój e-PIT i czy będzie  w ramach tej usługi udostępniony e-PIT-38?

TAK, PIT-8C będzie widoczny także w usłudze Twój e-PIT Ministerstwa Finansów. Na podstawie danych z tej informacji będzie przygotowany e-PIT-38.

 Czy w przypadku straty z umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych muszę składać  zeznanie roczne PIT-38?

TAK, w zeznaniu PIT-38 wykazuje się również straty.

Jakie dochody mogę łączyć z dochodami (stratami) z funduszy inwestycyjnych w ramach rozliczenia rocznego PIT?

W zeznaniu PIT-38 dochody (straty) z funduszy inwestycyjnych można łączyć z dochodami (stratami) wymienionymi w art. 30b ust. 2 ustawy o PIT – są to m.in.:

 • dochody (straty) z umorzenia jednostek uczestnictwa w innych funduszach – krajowych i zagranicznych, w tym także z UFK, ETF-ów;
 • dochody (straty) z odpłatnego zbycia papierów dłużnych (np. sprzedaży obligacji) i rodzajów papierów wartościowych (np. sprzedaży certyfikatów strukturyzowanych);
 • dochody (straty) z odpłatnego zbycia akcji (zarówno spółek notowanych na GPW, jak i spoza rynku regulowanego) i udziałów w spółkach (np. sp. z o.o.) i spółdzielni;
 • dochody z tytułu objęcia udziałów (akcji) albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny (aport);
 • dochody z realizacji praw poboru;
 • dochody (straty) z transakcji na pochodnych instrumentach finansowych (np. kontrakty terminowe, FX Forward).

Należy pamiętać, że nie podlegają łączeniu m.in. dochody (straty) z kryptowalut, odsetki (dyskonto) z papierów dłużnych, kont i lokat bankowych, a także dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a w tym dywidendy wypłacane przez fundusze zagraniczne.

 Czy straty z lat ubiegłych wykazywane w PIT-38 mogą być potrącane z dochodami z funduszy inwestycyjnych? Jeśli tak, to przez ile lat?

Tak, o wysokość straty wykazanej w zeznaniu PIT-38 inwestor może:

 • obniżyć dochód uzyskany z tego źródła (wykazywany w PIT-38) w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo
 • obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących 5 lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 PLN (nieodliczona jednorazowo kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty).

Jeżeli inwestor miał stratę(y) podatkową(e) z PIT-38 za lata 2019-2023 (np. ze sprzedaży akcji notowanych na GPW) to może pomniejszyć o nie dochód jaki wykaże w PIT-38 za 2024 r., w tym z funduszy inwestycyjnych.

Czy konwersja jednostek uczestnictwa w jednym subfunduszu (np. akcyjnym) na jednostki w ramach drugiego subfunduszu (np. obligacyjnym lub mieszanym) w ramach tego samego funduszu (parasola) podlega opodatkowaniu?

Taka konwersja nie podlega opodatkowaniu, jeśli następuje między subfunduszami w ramach tego samego funduszu. Jeśli subfundusze są natomiast w ramach dwóch różnych funduszy to taka „konwersja” (dochód) podlegać będzie opodatkowaniu 19% podatkiem.

Jak ustalić z których jednostek uczestnictwa osiągnąłem przychody, jeśli nabywałem te jednostki wiele razy w przeszłości?

Jeżeli nie jest możliwa identyfikacja umarzanych jednostek uczestnictwa to przy ustalaniu dochodu przyjmuje się, że każdorazowo przychód został osiągnięty z jednostek w funduszach nabytych najwcześniej (metoda FIFO). Zasadę stosuje się odrębnie do każdego rejestru.

Czy jako spadkobierca mam prawo do rozpoznania w zeznaniu PIT-38 kosztów nabycia jednostek uczestnictwa poniesionych przez spadkodawcę?

TAK, spadkobiercy mają prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w postaci ceny nabycia oraz opłat poniesionych przez spadkodawcę w związku z zakupem jednostek uczestnictwa. Ponadto, dochód z umorzenia jednostek uczestnictwa będzie zwolniony w części odpowiadającej kwocie zapłaconego od tych jednostek podatku od spadków i darowizn.

Czy zmienią się zasady opodatkowania jednostek uczestnictwa posiadanych w ramach IKE i PPK?

NIE. Zasady opodatkowania dochodów osiąganych w ramach IKE i PPK nie uległy zmianie.

Czy dochody z jednostek uczestnictwa w funduszach nabytych przed 2001 r. nadal będą zwolnione z opodatkowania?

TAK. Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 7 grudnia 2023 r. potwierdził, że osiągnięte po 31 grudnia 2023 r. dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych (w tym z umorzenia jednostek uczestnictwa) na podstawie umów zawartych lub zapisów dokonanych przez podatnika (inwestora) przed 1 grudnia 2001 r., będą nadal podlegały zwolnieniu z opodatkowania PIT.

Jakie są korzyści dla Uczestnika w sposobie rozliczania podatku?

Zmiany w sposobie rozliczania podatku oznaczają, że 19% podatek zapłacisz dopiero w ramach rozliczenia rocznego, czyli do końca kwietnia następnego roku, a nie w dacie umorzenia jednostek uczestnictwa. W praktyce, oznacza to dla Ciebie możliwość dysponowania środkami przeznaczonymi na podatek do momentu zapłaty podatku. Ponadto dochód (lub stratę) z funduszy inwestycyjnych osiągnięty w danym roku, połączysz z dochodami (stratami) z innych instrumentów finansowych (np. zysk ze sprzedaży akcji lub obligacji na giełdzie). 

O czym musi pamiętać Uczestnik?

Uczestnik Funduszu po zakończeniu roku kalendarzowego, na podstawie danych z informacji PIT-8C musi wykazać w zeznaniu PIT-38 dochody z funduszy inwestycyjnych łącznie, w tym także z dochodami (stratami) np. z giełdy. 

 Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowym materiałem na temat opodatkowania: "Nowe zasady opodatkowania dochodów z funduszy inwestycyjnych", który znajduje się tutaj.

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔