Jesteś tuInwestowaniePytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Na czym polega inwestowanie w funduszu inwestycyjnym?

Inwestowanie w funduszu inwestycyjnym polega na lokowaniu środków w wybrany fundusz poprzez zakup określonej liczby jednostek uczestnictwa. Jest to wygodna forma i alternatywa do samodzielnego inwestowania, gdyż środkami zarządzają licencjonowani specjaliści, którzy odciążają inwestorów z konieczności posiadania czasu i wiedzy do śledzenia rynków kapitałowych, dbają o odpowiednią dywersyfikację, a ponadto umożliwiają dostęp do instrumentów, do których często indywidualny inwestor nie ma dostępu.

 Czym różni się inwestowanie w fundusze inwestycyjne od oszczędzania na lokacie bankowej?

Wybierając lokatę bankową, z góry znane jest jej oprocentowanie oraz czas, po jakim zostanie zwrócony kapitał wraz z odsetkami – warunki te określone są w umowie z bankiem. W odróżnieniu od lokaty bankowej inwestując w fundusze inwestycyjne, nie trzeba z góry deklarować okresu inwestycyjnego. Wypłata części lub całości środków może nastąpić w dowolnym momencie, z zachowaniem ewentualnie wypracowanego do tej pory zysku pomniejszonego o ewentualne opłaty manipulacyjne oraz podatek od zysków kapitałowych. Inwestycja w fundusze inwestycyjne nie gwarantuje zysku a wynik uzależniony jest od zmiany wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu, która wyliczana jest każdego dnia w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki temu codziennie można monitorować wartość inwestycji.

Jakie są typy funduszy i czym różnią się od siebie?

Inwestowanie w fundusze daje możliwość wyboru strategii inwestycyjnej, która będzie spełniać oczekiwania inwestora. Wybór funduszu inwestycyjnego będzie zatem wpływać na potencjalny zysk oraz na ryzyko związane z tą inwestycją. W celu ułatwienia wyboru strategii fundusze oferowane przez Millennium TFI zostały podzielone na 3 grupy. Każda z nich charakteryzuje się innym poziomem ryzyka i potencjalnego zysku:

  1. Fundusze dłużne - inwestujące głównie w obligacje (skarbowe, komunalne i przedsiębiorstw) oraz w inne papiery dłużne. Większość funduszy dłużnych określana jest jako inwestycja o stosunkowo niskim poziomie ryzyka i potencjale zysku.
  2. Fundusze mieszane - zgodnie ze swoją nazwą, inwestujące część środków w akcje, a pozostałą część w papiery dłużne. Takie fundusze są rozwiązaniem kompromisowym pomiędzy funduszami akcyjnymi a funduszami dłużnymi i charakteryzują się umiarkowanym poziomem ryzyka i potencjalnego zysku.
  3. Fundusze akcyjne: inwestują głównie w akcje oraz inne udziałowe papiery wartościowe, posiadają wysoki potencjał do zysków, przy jednoczesnym wysokim poziomie ryzyka inwestycji co oznacza, że wartość ich jednostek uczestnictwa z reguły podlega znacznym wahaniom.

Na jaki okres należy zainwestować środki w fundusze inwestycyjne?

Inwestowanie w fundusze jest bezterminowe, bez konieczności określania czasu inwestycji. Inwestor w każdym momencie ma dostęp do swoich środków i może odkupić jednostki uczestnictwa. W przypadku większości funduszy inwestycyjnych zalecane jest inwestowanie na dłuższy termin, powyżej 1 roku, 2-3 lat lub dłużej, w zależności od rodzaju strategii i klasy ryzyka funduszu. Długi horyzont inwestycji może dodatkowo zwiększyć potencjał wzrostu wartości aktywów funduszu.

Ile kosztuje inwestowanie w fundusze inwestycyjne Millennium TFI?

W Millennium TFI występują dwa rodzaje opłat:

a) Opłata manipulacyjna za nabycie lub umorzenie jednostek, która ponoszona jest na początku lub na końcu inwestycji. Liczona jest ona jako procent od kwoty nabycia lub wartości wypłaty. W momencie składania zlecenia nabycia opłata manipulacyjna pomniejsza kwotę, która przeznaczona jest na zakup jednostek uczestnictwa. W przypadku opłaty za umorzenie jednostek stawka również jest procentowa, ale może być uzależniona od czasu trwania inwestycji – najwyższa przy wycofaniu środków z funduszu w pierwszym roku od nabycia i zmierzająca do zera po okresie 1-2 lat od nabycia.

b) Opłata za zarządzanie to wynagrodzenie towarzystwa za zarządzanie funduszem i niezbędne do jego funkcjonowania. Opłata ta naliczana jest codziennie od wartości aktywów funduszu, wg publikowanej rocznej stawki w % (1/365 tej stawki). Wysokość opłaty za zarządzanie zależy od strategii realizowanej przez fundusz - fundusze akcji zazwyczaj pobierają wyższą opłatę od funduszy opartych na instrumentach dłużnych. Publikowane wyniki funduszy uwzględniają opłatę za zarządzanie. Wysokość opłat za zarządzanie dostępna jest w statucie każdego funduszu oraz na kartach produktowych.

Jaki kapitał należy posiadać, aby rozpocząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne?

Przed ulokowaniem środków w fundusze inwestycyjne najpierw należy się zastanowić jaką kwotę można przeznaczyć na zakup jednostek funduszy. W Millennium TFI łatwo można rozpocząć inwestowanie wpłacając kwotę jednorazowo, bądź regularnie np. co miesiąc. Minimalna kwota kapitału wymagana do zainwestowania fundusze Millennium TFI to 100 zł.

Gdzie trafiają pieniądze wpłacone do funduszu?

Pieniądze wpłacone przez osoby pragnące korzystnie zainwestować swoje oszczędności trafiają na rachunek, którego właścicielem jest fundusz. Z tego rachunku TFI inwestuje zbiorczo pieniądze w obligacje, akcje lub inne papiery wartościowe, w zależności od strategii wybranego funduszu.

Jak można ograniczać ryzyko inwestycyjne w funduszach?

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują kapitału, natomiast istotne jest to, że ilość zakupionych jednostek funduszu zawsze jest stała, zaś zmienia się ich wycena w czasie trwania inwestycji. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w fundusz należy uwzględnić kilka zasad, które pomogą ograniczyć ryzyko:

- dywersyfikacja portfela, czyli podział kapitału na kilka inwestycji o różnym poziomie ryzyka,

- czas inwestycji, najlepiej 2-3 lata lub dłużej,

- dywersyfikacja geograficzna, czyli wybór strategii inwestujących na różnych rynkach,

- uśrednienie ceny zakupu, czyli nabywanie jednostek funduszy małymi kwotami przez pewien czas.

Czy zyski z inwestowania w fundusz inwestycyjny są opodatkowane?

Tak. Podobnie jak przy produktach oszczędnościowych, od zysku wypracowanego przez fundusz inwestycyjny pobierany jest podatek od zysków kapitałowych (tzw. „podatek Belki”) w wysokości 19%. Różnica polega na tym, że pobranie podatku jest odroczone do momentu spieniężenia inwestycji lub zamiany funduszu na inny fundusz parasolowy. Podatek pobierany jest automatycznie, nie trzeba rozliczać go samodzielnie w PIT.

Co należy zrobić aby zacząć inwestować w fundusze inwestycyjne?

Klienci mogą uzyskać dostęp do oferty funduszy inwestycyjnych Millennium TFI w Banku Millennium, który otrzymają po złożeniu stosownego wniosku (także online), wypełnieniu ankiety inwestycyjnej (testu oceny grupy docelowej oraz adekwatności) i podpisaniu umowy ramowej o świadczenie usług finansowych. Odpowiedzi udzielone w ankiecie określą wiedzę i dotychczasowe doświadczenie inwestycyjne inwestora oraz ocenią, czy wybrany produkt inwestycyjny jest zgodny z potrzebami i profilem Klienta. Ankietę i umowę można wypełnić i wygodnie podpisać w aplikacji Mobilnej, w serwisie bankowości internetowej Millenet lub dowolnym oddziale Banku na terenie całego kraju.

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X