Jesteś tuNarzędziaKalkulator inwestycyjny

Kalkulator inwestycyjny

Kalkulator umożliwia wyliczenie hipotetycznego wyniku z inwestycji w wybrany Plan. Podane stopy zwrotu obliczono na bazie historycznej wyceny jednostek uczestnictwa Subfunduszy dla planu modelowego, nabytego na początku każdego prezentowanego okresu. Zaprezentowane stopy zwrotu mają charakter poglądowy i informacyjny.


Wybierz kwotę wpłaty [PLN]


Wybierz okres inwestycji [miesiące]


Wybierz swój Plan

50%
Subfundusz Obligacji Klasyczny
30%
Subfundusz Instrumentów Dłużnych
20%
Subfundusz Obligacji Globalnych
45%
Subfundusz Plan Aktywny
35%
Subfundusz Instrumentów Dłużnych
20%
Subfundusz Obligacji Klasyczny
60%
Subfundusz Plan Aktywny
25%
Subfundusz Dynamicznych Spółek
15%
Subfundusz Akcji

10
30
50
70
90
%PLN
10
30
50
70
90
%PLN
10
30
50
70
90
%PLN
10
30
50
70
90
%PLN
10
30
50
70
90
%PLN
10
30
50
70
90
%PLN
10
30
50
70
90
%PLN
10
30
50
70
90
%PLN
10
30
50
70
90
%PLN


Oblicz
Proszę czekać...
Wartość końcowa inwestycji:
PLN
Hipotetyczny wynik z inwestycji:
PLN
Stopa zwrotu Planu:
%
Kwota inwestycji:
PLN
Czas inwestycji:
x miesięcy
*Zaprezentowane dane nie uwzględniają podatku od zysków kapitałowych.


Nowa kalkulacja
 
 
Kalkulator (dalej: „Kalkulator”) udostępniany na stronie internetowej Millennium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) umożliwia zapoznanie się z przykładową strukturą Planu modelowego (dalej: „Plan”) w ramach Programu Inwestycyjnego Millennium (dalej: „Program”) przedstawioną na moment nabycia jednostek uczestnictwa subfunduszy, wchodzących w skład danego funduszu inwestycyjnego. Rzeczywista struktura procentowa danego Planu będzie się zmieniała w zależności od dokonywanych przez Państwa wpłat oraz zmian wyceny aktywów poszczególnych subfunduszy.

Prezentowane w Kalkulatorze obliczenia, wyniki oraz innego rodzaju informacje stanowią wyłącznie symulację uwzględniającą wskazane przez Państwa w sposób dobrowolny parametry i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Symulacje przedstawione w niniejszym materiale oparto na historycznych wartościach jednostek uczestnictwa subfunduszy wchodzących w skład danego Planu i mają na celu przedstawienie zasad działania Planu. Wszystkie dane i wartości mają charakter przykładowy i w żadnym wypadku nie można ich traktować, jako gwarancji osiągnięcia przyszłych wyników.

Nabywając jednostki uczestnictwa w ramach Programu stają się Państwo uczestnikami funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład wybranego Planu. Zainwestowana kwota jest alokowana zgodnie z przyjętą strukturą modelową na stałą liczbę jednostek poszczególnych subfunduszy. Program nie posiada wbudowanego mechanizmu automatycznego dostosowywania składu Planu, w związku z tym Plan kupowany w różnych terminach trwania Programu może składać się z innej liczby jednostek poszczególnych subfunduszy, z uwagi na zmianę wyceny jednostki w czasie. W rezultacie nabywając jednostki uczestnictwa w ramach Programu w różnych okresach, muszą być Państwo świadomi, że z uwagi na zmieniającą się wycenę jednostek, struktura Planu a przez to, stopy zwrotu oraz klasa ryzyka nie będą porównywalne z Planami nabytymi w innych datach. Wskazujemy także, iż wyniki, obliczenia oraz innego rodzaju informacje prezentowane za pośrednictwem Kalkulatora nie zawierają należnych opłat i prowizji. Aktualne opłaty związane z uczestnictwem w Programie znajdują się w Regulaminie Programu Inwestycyjnego Millennium oraz Prospektach Informacyjnych Millennium FIO i Millennium SFIO, dostępnych na stronie internetowej Towarzystwa.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz wysokości pobranych opłat i prowizji. Inwestowanie w subfundusze wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Środki zainwestowane w jednostki uczestnictwa w ramach Programu nie są objęte systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych. Obliczenia i wyniki zaprezentowane za pośrednictwem Kalkulatora nie uwzględniają należnych podatków. Faktyczne opodatkowanie zależy od Państwa indywidualnej sytuacji oraz może ulec zmianie w przyszłości.

Towarzystwo dokłada najlepszych starań, aby obliczenia, wyniki oraz innego rodzaju informacje prezentowane za pośrednictwem Kalkulatora były rzetelne i niewprowadzające w błąd, jednakże nie jest w stanie zagwarantować, iż powyższe informacje są wolne od błędów i nieścisłości.

Niniejszy materiał, jak również obliczenia, wyniki oraz inne dane prezentowane za pośrednictwem Kalkulatora nie stanowią usługi doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego, a także usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego, o których mowa odpowiednio w art. 75 i 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286), ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Dz. Urz. UE L160/15 z 17.6.2016), ani też nie wskazują, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia dla Państwa.

Towarzystwo wyraźnie informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności względem Państwa za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte przez Państwa na podstawie obliczeń, wyników oraz innego rodzaju informacji zaprezentowanych za pośrednictwem Kalkulatora. Podstawą do dokonywania przez Państwa inwestycji w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo powinny być informacje znajdujące się w prospektach informacyjnych, statutach, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz innych dokumentach dotyczących konkretnego funduszu inwestycyjnego, które Towarzystwo udostępnia na swojej stronie internetowej www.millenniumtfi.pl.
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X