Jesteś tuProduktySubfundusze dłużneSubfundusz Obligacji Globalnych

Subfundusz Obligacji GlobalnychFundusz stosujeDobre Praktyki Informacyjne

 
Karta Subfunduszu KID Kup on-line
 

Opis subfunduszu

Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w obligacje, listy zastawne banków hipotecznych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym.

Fundusz będzie inwestował łącznie od 70% do 100% aktywów netto Subfunduszu w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% ich aktywów.

Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych (rozwiniętych oraz rozwijających się).

W celu zapewnienia odpowiedniej płynności Fundusz lokuje część środków Subfunduszu w depozyty terminowe lub utrzymuje na rachunkach bieżących. Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.Dla kogo?

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych. Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka utraty kapitału. 

Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.Poziom ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
3
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zyskAktualna wycena jednostki kat. A i kat. B

(Dane na dzień: 2024-04-22)
PLN
147,12
0,08%
EUR
34,05
0,32%
USD
36,29
0,44%
 Notowania

Wybierz walutę:  
Stopa zwrotu za wybrany okres

Data wyceny
Wartość j.u.Stopy zwrotu w PLN:

1M-1,08%
3M-0,12%
6M6,22%
YTD-0,87%
12M4,02%
36M4,88%
48M10,50%
60M5,50%
120M16,55%

Stopy zwrotu w EUR:

1M-1,13%
3M0,71%
6M9,84%
YTD-0,23%
12M10,84%
36M10,59%
48M15,93%
60M4,48%
120M13,01%

Stopy zwrotu w USD:

1M-2,58%
3M-1,52%
6M10,57%
YTD-3,79%
12M7,78%
36M-2,00%
48M13,76%
60M-1,12%
120M-12,79%Charakterystyka subfunduszu:

Początek działalności:2012-07-30*
Aktywa subfunduszu w dniu 2024-03-31:525 049 742 PLN
Minimalna pierwsza wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN
Minimalna następna wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN
Opłata za zarządzanie:1,60%
Agent transferowy:ProService Finteco Sp. z o. o.
Depozytariusz:Bank Millennium S.A.

* Faktyczny początek działalności Subfunduszu to 28.02.2005 r. Prezentowana na stronie data rozpoczęcia działalności 30.07.2012 r. związana jest z istotną zmianą polityki inwestycyjnej, profilu jego ryzyka i zmianą nazwy Subfunduszu.Struktura aktywów:

(Dane na dzień: 2024-03-28)

TypUdział

Struktura walutowa:

(Dane na dzień: 2024-03-28)

TypUdział


Zarządzający

Komunikaty
Pliki do pobrania

Prospekty

Kluczowe Informacje

Karty subfunduszy

Roczne stopy zwrotu
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w Prospektach Informacyjnych i Kluczowych Informacjach, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy na stronie www.millenniumtfi.pl, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z ww. dokumentami.
Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔