Jesteś tuProduktySubfundusze mieszaneSubfundusz Plan Spokojny

Subfundusz Plan SpokojnyFundusz stosujeDobre Praktyki InformacyjneESG

 
Karta Subfunduszu KID Kup on-line
 

Opis subfunduszu

Subfundusz lokuje  nie mniej niż 60% swoich aktywów  w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i udziałowym, oraz tytuły  uczestnictwa funduszy o innym charakterze. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy dłużnych i instrumentów dłużnych stanowi nie mniej niż 60% wartości aktywów, tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumentów udziałowych nie więcej niż 25%, tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze innym niż udziałowym i dłużnym, nie więcej niż 20%.

Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.

Niniejszy Subfundusz spełnia warunki, o których mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR* i promuje aspekty środowiskowe lub społeczne. Subfundusz promuje aspekty środowiskowe lub społeczne poprzez uwzględnianie tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz stosowane limity i ograniczenia inwestycyjne. Osiągnięcie aspektów środowiskowych lub społecznych jest dokonywane głównie poprzez lokowanie minimum 50% aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne, bądź które mają na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu art. 8 lub 9 SFDR.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation).Dla kogo?

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów wartościowych.

Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.Poziom ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
2
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Kategoria jednostek

 
 

Aktualna wycena jednostki kat. A i kat. B

(Dane na dzień: 2024-07-11)
PLN
104,56
0,36%
 Notowania
Stopa zwrotu za wybrany okres

Data wyceny
Wartość j.u.Stopy zwrotu w PLN:

1M1,40%
3M2,37%
6M2,51%
YTD1,78%
12M7,38%
36M-0,35%
48M4,12%
60M4,77%
120M  --  Charakterystyka subfunduszu:

Początek działalności:2016-12-07
Aktywa subfunduszu w dniu 2024-06-28:214 903 381 PLN
Minimalna pierwsza wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. C - 200 PLN
Minimalna następna wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. C - 200 PLN
Opłata za zarządzanie:Jednostka Uczestnictwa kat. A i B - 1,60%; Jednostka Uczestnictwa kat. C - 1,5%
Agent transferowy:ProService Finteco Sp. z o. o.
Depozytariusz:Bank Millennium S.A.Struktura aktywów:

(Dane na dzień: 2024-06-28)

TypUdział

Struktura walutowa:

(Dane na dzień: 2024-06-28)

TypUdział


Zarządzający

Komunikaty
Pliki do pobrania

Prospekty

Kluczowe Informacje

Karty subfunduszy

Inne

Roczne stopy zwrotu
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w Prospektach Informacyjnych i Kluczowych Informacjach, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy na stronie www.millenniumtfi.pl, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z ww. dokumentami.
Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔