Jesteś tuProduktySubfundusze mieszaneSubfundusz Konserwatywny (4.10.2021...

Subfundusz Konserwatywny (4.10.2021 Subfundusz zmieni nazwę na Subfundusz Plan Spokojny) Fundusz stosujeDobre Praktyki Informacyjne

 
Karta Subfunduszu KIID Kup on-line
 

Opis subfunduszu

Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, o charakterze dłużnym, udziałowym oraz tytuły uczestnictwa funduszy alternatywnych. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych wynosi 70% aktywów, w tym minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym stanowi nie mniej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostałe środki mogą być zainwestowane w instrumenty dłużne skarbowe i korporacyjne oraz akcje.

Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów akceptujących umiarkowany poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących wzrostu oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych.

Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.Poziom ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
3
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zyskAktualna wycena jednostki kat. A i kat. B

(Dane na dzień: 2021-09-21)
PLN
104,93
-0,05%
 Notowania
Stopa zwrotu za wybrany okres

Data wyceny
Wartość j.u.Stopy zwrotu w PLN:

1M-0,17%
3M0,41%
6M1,77%
YTD1,00%
12M3,85%
36M7,32%
60M  --  
120M  --  Charakterystyka subfunduszu:

Początek działalności:2016-12-07
Aktywa subfunduszu w dniu 2021-08-31:93 233 733 PLN
Minimalna pierwsza wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN
Minimalna następna wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN
Opłata za zarządzanie:1,80%
Agent transferowy:ProService Finteco Sp. z o. o.
Depozytariusz:Bank Millennium S.A.Struktura aktywów:

(Dane na dzień: 2021-08-31)

TypUdział

Struktura walutowa:

(Dane na dzień: 2021-08-31)

TypUdział


Zarządzający

Komunikaty
Pliki do pobrania

Prospekty

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Karty subfunduszy
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X