Jesteś tuProduktySubfundusze mieszaneSubfundusz Plan Wyważony

Subfundusz Plan WyważonyFundusz stosujeDobre Praktyki Informacyjne

 
Karta Subfunduszu KIID Kup on-line
 

Opis subfunduszu

Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich  aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i udziałowym oraz tytuły uczestnictwa funduszy o innym charakterze.

Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach.  Udział tytułów uczestnictwa funduszy  dłużnych i instrumentów dłużnych wynosi  nie mniej niż 40% i nie więcej niż 80%, tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumentów udziałowych nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% oraz tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze innym niż udziałowym i dłużnym, nie więcej niż 20% aktywów Subfunduszu.

Niniejszy Subfundusz spełnia warunki, o których mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR* i promuje aspekty środowiskowe lub społeczne. Subfundusz promuje aspekty środowiskowe lub społeczne poprzez uwzględnianie tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz stosowane limity i ograniczenia inwestycyjne. Osiągnięcie aspektów środowiskowych lub społecznych jest dokonywane głównie poprzez lokowanie minimum 30% aktywów Subfunduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne, bądź które mają na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu art. 8 lub 9 SFDR.

Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.

Inwestycja w Subfundusz wiąże się możliwością osiągnięcia atrakcyjnej stopy zwrotu przy umiarkowanym poziomie ryzyka utraty kapitału.

Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation).Poziom ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
4
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk
Kategoria jednostek

 
 

Aktualna wycena jednostki kat. A i kat. B

(Dane na dzień: 2022-08-12)
PLN
202,29
0,04%
EUR
43,19
-0,16%
USD
44,5
-0,51%
 Notowania

Wybierz walutę:  
Stopa zwrotu za wybrany okres

Data wyceny
Wartość j.u.Stopy zwrotu w PLN:

1M5,97%
3M4,54%
6M-4,85%
YTD-7,79%
12M-7,19%
36M5,05%
48M6,14%
60M5,91%
120M  --  

Stopy zwrotu w EUR:

1M9,37%
3M4,55%
6M-8,24%
YTD-9,61%
12M-9,05%
36M-2,97%
48M-2,68%
60M-3,12%
120M  --  

Stopy zwrotu w USD:

1M12,57%
3M3,18%
6M-16,98%
YTD-17,59%
12M-20,22%
36M-10,53%
48M-12,49%
60M-15,08%
120M  --  Charakterystyka subfunduszu:

Początek działalności:2013-10-04
Aktywa subfunduszu w dniu 2022-07-31:173 094 916 PLN
Minimalna pierwsza wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. C - 200 PLN
Minimalna następna wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. C - 200 PLN
Opłata za zarządzanie:Jednostka Uczestnictwa kat. A i B - 1,80%, Jednostka Uczestnictwa kat. C - 1,7%
Agent transferowy:ProService Finteco Sp. z o. o.
Depozytariusz:Bank Millennium S.A.Struktura aktywów:

(Dane na dzień: 2022-07-31)

TypUdział

Struktura walutowa:

(Dane na dzień: 2022-07-31)

TypUdział


Zarządzający

Komunikaty
Pliki do pobrania

Prospekty

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Karty subfunduszy

Inne
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, NBP, rząd USA, Europejski Bank Centralny lub Europejski Bank Inwestycyjny. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X