Jesteś tuProduktySubfundusze dłużneSubfundusz Obligacji Klasyczny

Subfundusz Obligacji KlasycznyFundusz stosujeDobre Praktyki Informacyjne

 
Karta Subfunduszu KID Kup on-line
 

Opis subfunduszu

Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe, przy czym minimalny udział papierów wartościowych wyemitowanych przez podmioty posiadające rating na poziomie inwestycyjnym nadany przez co najmniej jedną uznaną agencję ratingową stanowi 60% aktywów netto Subfunduszu. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inwestycje w obligacje emitentów nieposiadających ratingu inwestycyjnego lub tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest głównie na rynku polskim, chociaż w celu zwiększenia dywersyfikacji portfela istotna część aktywów może być ulokowana również na rynkach zagranicznych.

Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.Dla kogo?

Subfundusz jest kierowany głównie do inwestorów o krótkim i średnim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących niskie ryzyko inwestycyjne i oczekujących stóp zwrotu porównywalnych z instrumentami finansowymi o krótkim i średnim terminie zapadalności oraz oczekujących dużej płynności swoich inwestycji. Subfundusz kierowany jest do inwestorów akceptujących ryzyko spadku wartości inwestycji, jednak ze względu na charakterystykę lokat Subfunduszu, ryzyko wystąpienia dużych spadków wartości jest niskie.

Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 2 lata.Poziom ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
2
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zyskAktualna wycena jednostki kat. A i kat. B

(Dane na dzień: 2024-06-17)
PLN
208,28
0,02%
 Notowania
Stopa zwrotu za wybrany okres

Data wyceny
Wartość j.u.Stopy zwrotu w PLN:

1M0,44%
3M1,17%
6M2,57%
YTD2,35%
12M6,18%
36M10,40%
48M11,23%
60M11,76%
120M21,74%Charakterystyka subfunduszu:

Początek działalności:2002-01-02
Aktywa subfunduszu w dniu 2024-05-31:3 283 139 667 PLN
Minimalna pierwsza wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN, PSO jednofunduszowe 100 PLN,PSO wielofunduszowe 50 PLN, IKE 500 PLN
Minimalna następna wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN, PSO jednofunduszowe 100 PLN,PSO wielofunduszowe 50 PLN, IKE 100 PLN
Opłata za zarządzanie:1,2%
Agent transferowy:ProService Finteco Sp. z o.o.
Depozytariusz:Bank Millennium S.A.Struktura aktywów:

(Dane na dzień: 2024-05-31)

TypUdział

Struktura walutowa:

(Dane na dzień: 2024-05-31)

TypUdział


Zarządzający

Komunikaty
Pliki do pobrania

Prospekty

Kluczowe Informacje

Karty subfunduszy

Roczne stopy zwrotu
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w Prospektach Informacyjnych i Kluczowych Informacjach, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy na stronie www.millenniumtfi.pl, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z ww. dokumentami.
Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔