Jesteś tuProduktySubfundusze mieszaneSubfundusz Stabilnego Wzrostu

Subfundusz Stabilnego WzrostuFundusz stosujeDobre Praktyki InformacyjneNagroda ALFA dla najlepszych funduszy inwestycyjnych

 
Karta Subfunduszu KID Kup on-line
 

Opis subfunduszu

Subfundusz lokuje nie mniej niż 50% aktywów netto w instrumenty dłużne, w szczególności w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa. Pozostałe środki lokowane są w akcje, jednak nie więcej niż 40% i nie mniej niż 10% aktywów Subfunduszu. Zazwyczaj udział części akcyjnej zawiera się w przedziale 25 - 35% aktywów Subfunduszu. Głównym przedmiotem lokat akcyjnych są spółki wchodzące w skład indeksu WIG, z czego dominującą składową stanowią spółki z indeksu WIG20. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach i klasach aktywów.

Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.Dla kogo?

Subfundusz adresowany jest do inwestorów zainteresowanych produktami inwestycyjnymi, w których udział obligacji jest dużo większy niż udział akcji, szczególnie do inwestorów zainteresowanych oszczędzaniem średnio lub długoterminowym przy umiarkowanym ryzyku.

Wartość Jednostek Uczestnictwa może zmieniać się w znacznym zakresie, lecz dywersyfikacja aktywów Subfunduszu między udziałowe i dłużne papiery wartościowe pozwala na ograniczenie tych wahań. Nabywca jednostek uczestnictwa powinien brać pod uwagę, że w pewnych okolicznościach stopa zwrotu z instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu Subfunduszu może być niższa od oczekiwanej, co niekorzystnie wpłynie na realizację celu inwestycyjnego.

Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 3 lata.Poziom ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
3
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zyskAktualna wycena jednostki kat. A i kat. B

(Dane na dzień: 2024-06-17)
PLN
174,25
0,48%
 Notowania
Stopa zwrotu za wybrany okres

Data wyceny
Wartość j.u.Stopy zwrotu w PLN:

1M-0,75%
3M2,88%
6M3,76%
YTD3,84%
12M12,18%
36M9,43%
48M20,89%
60M23,55%
120M22,47%Charakterystyka subfunduszu:

Początek działalności:2004-02-04
Aktywa subfunduszu w dniu 2024-05-31:158 501 831 PLN
Minimalna pierwsza wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN, PSO jednofunduszowe 100 PLN,PSO wielofunduszowe 50 PLN, IKE 500 PLN
Minimalna następna wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN, PSO jednofunduszowe 100 PLN,PSO wielofunduszowe 50 PLN, IKE 100 PLN
Opłata za zarządzanie:1,70%
Agent transferowy:ProService Finteco Sp. z o. o.
Depozytariusz:Bank Millennium S.A.Struktura aktywów:

(Dane na dzień: 2024-05-31)

TypUdział

Struktura walutowa:

(Dane na dzień: 2024-05-31)

TypUdział


Zarządzający

Komunikaty
Pliki do pobrania

Prospekty

Kluczowe Informacje

Karty subfunduszy

Roczne stopy zwrotu
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w Prospektach Informacyjnych i Kluczowych Informacjach, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy na stronie www.millenniumtfi.pl, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z ww. dokumentami.
Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔