Jesteś tuProduktySubfundusze akcyjneSubfundusz Akcji

Subfundusz AkcjiFundusz stosujeDobre Praktyki Informacyjne

 
Karta Subfunduszu KID Kup on-line
 

Opis subfunduszu

Głównym przedmiotem lokat Subfunduszu są spółki notowane na GPW w Warszawie, z czego dominującą składową portfela stanowią spółki z indeksu WIG20. Udział w aktywach Subfunduszu spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 jest nie niższy niż 25%, przy czym zazwyczaj wynosi on około 50%.

W ramach dywersyfikacji portfela Subfundusz może dokonywać alokacji niewielkiej części portfela w spółki zagraniczne ze szczególnym uwzględnieniem spółek będących liderami danej branży. Łączne zaangażowanie Subfunduszu w akcje zawiera się w przedziale 65-100%. Środki niezainwestowane w akcje są zazwyczaj lokowane w depozyty lub utrzymywane na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu.

Subfundusz zawiera umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne zarówno w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, jak również w celu sprawnego zarządzania portfelem.Dla kogo?

Subfundusz jest kierowany do inwestorów o długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego.

Wartość Jednostek Uczestnictwa może zmieniać się w szerokim zakresie. Ich nabywca powinien liczyć się z tym, że w okresach dekoniunktury prawdopodobieństwo uzyskania stopy zwrotu niższej od oczekiwanej jest znaczne, co niekorzystnie wpłynie na realizację celu inwestycyjnego. Jednak utrzymując inwestycję w długim horyzoncie prawdopodobieństwo osiągnięcia stóp zwrotu wyższych niż z innych rodzajów inwestycji, jest znaczne.

 Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 5 lat.Poziom ryzyka

Niższe ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
4
Wyższe ryzyko
Potencjalnie wyższy zyskAktualna wycena jednostki kat. A i kat. B

(Dane na dzień: 2024-04-22)
PLN
283,8
1,54%
 Notowania
Stopa zwrotu za wybrany okres

Data wyceny
Wartość j.u.Stopy zwrotu w PLN:

1M3,21%
3M10,83%
6M22,63%
YTD7,33%
12M33,55%
36M38,97%
48M82,52%
60M41,48%
120M33,24%Charakterystyka subfunduszu:

Początek działalności:2002-01-02
Aktywa subfunduszu w dniu 2024-03-31:230 903 785 PLN
Minimalna pierwsza wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 2000 PLN, PSO jednofunduszowe 100 PLN,PSO wielofunduszowe 50 PLN, IKE 500 PLN
Minimalna następna wpłata:Jednostka Uczestnictwa kat. A - 100 PLN; Jednostka Uczestnictwa kat. B - 1000 PLN, PSO jednofunduszowe 100 PLN,PSO wielofunduszowe 50 PLN, IKE 100 PLN
Opłata za zarządzanie:2,00%
Agent transferowy:ProService Finteco Sp. z o.o.
Depozytariusz:Bank Millennium S.A.Struktura aktywów:

(Dane na dzień: 2024-03-28)

TypUdział

Struktura walutowa:

(Dane na dzień: 2024-03-28)

TypUdział


Zarządzający

Komunikaty
Pliki do pobrania

Prospekty

Kluczowe Informacje

Karty subfunduszy

Roczne stopy zwrotu
Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani określonego wyniku inwestycyjnego. Wartość aktywów netto funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% aktywów Funduszy Millennium (z wyłączeniem Millennium SFIO) może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Informacje o funduszach, w tym dane finansowe i opis czynników ryzyka, zawarto w Prospektach Informacyjnych i Kluczowych Informacjach, dostępnych wraz z tabelą opłat funduszy na stronie www.millenniumtfi.pl, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zapoznaj się z ww. dokumentami.
Zamieszczone informacje mają charakter reklamowy.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔