Jesteś tuKomentarze

Komentarze

Wideokomentarze

ABC Inwestowania - Historia rynków akcji i funduszy inwestycyjnych

Wiesław Sobiesiak | 11.08.2021
 

Zapraszamy do nowego cyklu video, w którym przybliżamy Państwu podstawy związane z inwestycjami w fundusze inwestycyjne.

W pierwszym odcinku Wiesław Sobiesiak – Dyrektor ds. Komunikacji Inwestycyjnej – opowiada o historii rynku kapitałowego, akcji i funduszy.

Film dostępny na  YouTube  https://www.youtube.com

Zapraszamy! 

 
 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014564, o numerze REGON 011191974, o numerze NIP 526-10-31-858, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.300.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów trzysta tysięcy złotych polskich)(dalej: „Towarzystwo”). Towarzystwo prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Wszelkie informacje udostępniane przez Towarzystwo w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny, i nie powinny stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych ponieważ mają wystandaryzowany charakter i nie uwzględniają indywidualnej sytuacji i potrzeb potencjalnych Uczestników. Niniejszy materiał nie stanowi oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). Niniejsze materiały są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) i przysługują wyłącznie Towarzystwu.

Udostępnianie przez Towarzystwo informacji zawartych w niniejszym podcaście nie stanowi świadczenia usługi doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego, a także usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego, o których mowa odpowiednio w art. 75 i 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 89), ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Dz. Urz. UE L160/15 z 17.6.2016). Poprzez udostępnienie podcastu, Towarzystwo nie  wskazuje także, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia dla potencjalnego Uczestnika. Udostępnianie przez Towarzystwo informacji zawartych w niniejszym materiale nie ma na celu oraz nie może być uznawane za świadczenie przez Towarzystwo usługi oferowania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 72 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia instrumentów finansowych lub zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Podstawą do dokonywania przez Państwa inwestycji w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo powinny być informacje znajdujące się w prospektach informacyjnych, statutach, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz innych dokumentach dotyczących konkretnego funduszu inwestycyjnego, udostępnione na stronie internetowej www.millenniumtfi.pl

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Subfundusze zarządzane przez Towarzystwo, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Subfundusze nie gwarantują osiągniecia celów inwestycyjnych, ale dołożą najlepszych starań, aby je osiągnąć.

 
Powrót
 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X