Jesteś tuKomunikaty

Komunikaty

2021-08-10

Trzecie ogłoszenie o likwidacji FIZ

 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014564, NIP 526-10-31-858, o kapitale zakładowym 10.300.000 złotych opłaconym w całości ("Likwidator"), będące likwidatorem Millennium Dywidendowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (“Fundusz”), działając na podstawie § 5 ust. 2, w zw. z ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 roku w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 ze zm.), informuje po raz trzeci o otwarciu likwidacji Funduszu.

  1. Fundusz jest niepublicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu przepisów Ustawy, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych pod pozycją 1327.

  2. Rozwiązanie Funduszu następuje w związku z wystąpieniem przesłanki rozwiązania Funduszu, wskazanej w art. 246 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 605 ze zm., dalej: „Ustawa”) w związku z §34 ust. 2 statutu Funduszu.

  3. Dniem otwarcia likwidacji Funduszu jest 29 czerwca 2021 r., planowaną datą zakończenia likwidacji Funduszu jest 30 września 2021 r.

  4. Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:

    Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 02-593 Warszawa ul. Żaryna 2B

  5. Likwidator wzywa wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania na adres Likwidatora roszczeń wobec Funduszu w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania ostatniego (trzeciego) ogłoszenia o otwarciu likwidacji.

  6. Z uwagi na brak uczestników Funduszu (złożenie zlecenia odkupienia przed dniem otwarcia likwidacji), Likwidator nie wskazuje trybu i terminu, w którym zostanie określona wysokość wypłat dla uczestników funduszu, oraz trybu i terminu dokonywania wypłat dla uczestników funduszu.

  7. Likwidator informuje, że w przypadku braku zgłoszenia roszczeń wierzycieli w terminie jednego miesiąca od dnia ostatniego ogłoszenia, wypłaty świadczeń uczestnikom Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi. Jednakże z uwagi na brak uczestników, powyższego zdania nie stosuje się.

  8. Niniejsze ogłoszenie jest trzecim ogłoszeniem o otwarciu likwidacji wymaganym przepisami prawa i Statutem Funduszu.

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X