Jesteś tuProduktyESG
 

ESG – Odpowiedzialne Inwestowanie

Zmiana podejścia inwestorów instytucjonalnych i oparcie decyzji inwestycyjnych na kryteriach zrównoważonego rozwoju, to silny trend na całym świecie, zapoczątkowany przez zmiany regulacyjne w celu zapewnienia transferu kapitału, w stronę biznesów odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie.

 

Rolą i ambicją Millennium TFI S.A. jako odpowiedzialnej firmy zarządzającej funduszami inwestycyjnymi  jest wzrost wartości aktywów przy uwzględnieniu nie tylko czynników ekonomicznych, ale także głównych wyzwań przed którymi stoi nasz świat i społeczeństwo.

 

Jesteśmy przekonani, że sektor prywatny a szczególnie firmy zarządzające aktywami finansowymi są zobowiązane do integracji czynników środowiskowych, społecznych i tych dotyczących zarządzania (czynniki ESG) w procesach doboru aktywów do portfeli inwestycyjnych i w ten sposób pośrednio przyczyniać się do zmian.

Głównymi argumentami za włączeniem czynników ESG do procesów decyzyjnych naszego Towarzystwa jest fakt, że uwzględnianie aspektów środowiskowych lub społecznych stało się obecnie fiducjarną odpowiedzialnością firm inwestycyjnych i banków – a odpowiedzialna alokacja kapitału powinna przyczynić się do poprawy jakości środowiska naturalnego i wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy standardów społecznych i zarządzania firm. Jednocześnie wierzymy, że uwzględnianie czynników ESG w dłuższym horyzoncie będzie miało wpływ na wyniki finansowe firm i koszt pozyskania przez nie kapitału – co powinno również przekładać się na realizację naszego głównego celu – wzrostu wartości z inwestycji.

Millennium TFI S.A. będąc częścią grupy kapitałowej Banku Millennium w Polsce jest naturalnie zaangażowane we wdrażanie procesów wspierających transfer kapitału w stronę społecznie i środowiskowo odpowiedzialnych inwestycji, co jest odzwierciedlane m.in. w naszych procesach analitycznych, ocenie ryzyk niefinansowych i ratingów emitentów oraz stosowaniu określonych limitów w strategiach inwestycyjnych dla emitentów, które posiadają niskie ratingi lub ich w ogóle nie posiadają. Te procesy znajdują także zastosowanie  w wybranych strategiach (subfunduszach) z oferty Towarzystwa, które od 29.07.2022 roku spełniają kryteria określone w art.8 Rozporządzenia SFDR – jako fundusze promujące aspekty środowiskowe i społeczne.

Na czym polega inwestowanie w oparciu o kryteria ESG w funduszach inwestycyjnych?

Wybierając akcje i obligacje do funduszy inwestycyjnych, zarządzający w TFI dokonują analizy, w jaki sposób ich emitenci oddziałują na środowisko (E od angielskiego słowa „environment") i społeczeństwo (S od „society"), a także jak wypadają pod względem przyjętego ładu korporacyjnego (G od „governance"). Zbiór tych kryteriów określa się akronimem ESG, a inwestowanie zgodnie z nim – zrównoważonym lub odpowiedzialnym inwestowaniem.

Środowisko

– globalne ocieplenie, energia odnawialna, surówce naturalne, emisja gazów cieplarnianych, recycling itp.

 

Społeczeństwo

– rozwój i szkolenia dla pracowników, etyczne praktyki stosowane w firmie, bezpieczeństwo danych, sprawiedliwe wynagrodzenie itp.

 

Ład korporacyjny

– przejrzysta struktura organizacyjna, należycie chronione prawa pracowników i Klientów, jasne cele strategiczne, polityka informacyjna firmy, ochrona praw pracownika, etyka biznesu itp.

Rozporządzenie SFDR

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure Regulation – dalej „SFDR”) reguluje kwestie dotyczące oferowania i zarządzania produktami finansowymi zgodnymi z ESG.

Millennium TFI S.A. podlega wymogom SFDR jako uczestnik rynku finansowego, który zarządza funduszami inwestycyjnymi. Rozporządzenie nakłada na TFI obowiązki, które mają na celu zwiększenie przejrzystości sposobu, w jaki uczestnicy rynków finansowych uwzględniają możliwości i ryzyka dla zrównoważonego rozwoju w swoich decyzjach inwestycyjnych. SFDR wprowadza przejrzysty, nowy system klasyfikacji produktów inwestycyjnych oraz nowe wymogi dotyczące ujawniania tych informacji. Celem SFDR jest zapewnienie, aby m.in. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych ujawniły swoje podejście do zrównoważonego rozwoju. Efektem funkcjonowania rozporządzenia SFDR ma być większa przejrzystość,  poprzez stosowne ujawnienia informacji na naszej stronie internetowej, w naszych prospektach oraz innych dokumentach odnoszących się do produktów oferowanych przez Towarzystwo Millennium.

Obecnie zgodnie z rozporządzeniem SFDR fundusze inwestycyjne należy zaklasyfikować do jednej z trzech kategorii:

produkty „light green”

zdefiniowane w art. 8 SFDR promujące aspekty środowiskowe i społeczne i inwestujące w spółki, które przestrzegają dobrych praktyk zarządczych, ale nie mają tego na celu;

 

produkty „dark green”

zdefiniowane w art. 9, które „mają na celu zrównoważone inwestycje” – czyli koncentrują się na zrównoważonych inwestycjach, jako celu szczegółowym funduszu;

 

produkty, które nie promują cech inwestycyjnych ESG.

Subfundusze Millennium TFI promujące ESG

Millennium TFI posiada w swojej ofercie trzy subfundusze wydzielone w ramach Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, które promują aspekt środowiskowy i społeczny. Subfundusze Plan Aktywny, Plan Wyważony i Plan Spokojny kwalifikowane są, jako produkt finansowy, o którym mowa w art. 8 Rozporządzenia SFDR, czyli promujące aspekty środowiskowe i społeczne (tzw. Light green product). Subfundusze nie posiadają celu inwestycyjnego związanego ze zrównoważonymi inwestycjami. Promocja aspektów społecznych przez Subfundusze odbywa się poprzez inwestowanie w fundusze zagraniczne:

  • mające na celu zrównoważone inwestycje (art. 9 Rozporządzenia SFDR);
  • promujące wybrane charakterystyki środowiskowe i społeczne (art. 8 Rozporządzenia SFDR).

Strategia inwestycyjna Subfunduszy

Celem inwestycyjnym Subfunduszy Millennium SFIO: Plan Spokojny, Plan Wyważony i Plan Aktywny jest wzrost wartości aktywów Subfunduszy w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszy.

 

W ramach realizacji celu inwestycyjnego Subfundusze będą promować aspekty środowiskowe lub społeczne poprzez uwzględnianie tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz w stosowanych ograniczeniach inwestycyjnych.

 

Strategia Subfunduszy została odzwierciedlona w ich Polityce inwestycyjnej, a jej realizacja jest na bieżąco monitorowana. W ramach kryteriów doboru lokat, Subfundusze będą się kierować także oceną inwestycji w zakresie aspektów środowiskowych, społecznych i ładu wewnętrznego.

Wiążącym elementem strategii inwestycyjnej stosowanym do wyboru inwestycji w celu osiągnięcia cech środowiskowych lub społecznych jest kryterium doboru lokat, które zakłada, że co najmniej 50% aktywów netto Subfunduszu będzie inwestowane w instrumenty finansowe promujące aspekty środowiskowe lub społeczne, bądź które mają na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu art. 8 lub art. 9 SFDR.

Subfundusz Plan Spokojny

Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i instrumenty dłużne, tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumenty udziałowe oraz tytuły uczestnictwa funduszy o innym charakterze niż udziałowym i dłużnym. Część akcyjna i alternatywna odpowiada za wzrost wartości portfela, część dłużna za stabilizację wyniku, stały dochód i płynność. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach.

 

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

Informacje wynikające z art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Rozporządzenie SFDR)

Podsumowanie

Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego

Strategia inwestycyjna

Udział inwestycji

Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

Metody opracowane w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi

Źródła i przetwarzanie danych

Ograniczenia dotyczące metod i danych

Due diligence

Polityka dotycząca zaangażowania

Wyznaczony wskaźnik referencyjny

Informacja o ryzykach związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne

 

Subfundusz Plan Wyważony

Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i udziałowym, oraz tytuły uczestnictwa funduszy o innym charakterze. Część akcyjna i alternatywna odpowiada za wzrost wartości portfela, część dłużna za stabilizację wyniku, stały dochód i płynność. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach.

 

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

Informacje wynikające z art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Rozporządzenie SFDR)

Podsumowanie

Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego

Strategia inwestycyjna

Udział inwestycji

Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

Metody opracowane w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi

Źródła i przetwarzanie danych

Ograniczenia dotyczące metod i danych

Due diligence

Polityka dotycząca zaangażowania

Wyznaczony wskaźnik referencyjny

Informacja o ryzykach związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne

 

Subfundusz Plan Aktywny

Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumenty udziałowe. Alokacja pomiędzy poszczególnymi tytułami uczestnictwa funduszy inwestujących w akcje spółek z Europy, Stanów Zjednoczonych, Japonii oraz z krajów rozwijających się tzw. Emerging Markets jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach.

 

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

Informacje wynikające z art. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Rozporządzenie SFDR)

Podsumowanie

Brak celu dotyczącego zrównoważonych inwestycji

Aspekty środowiskowe lub społeczne produktu finansowego

Strategia inwestycyjna

Udział inwestycji

Monitorowanie aspektów środowiskowych lub społecznych

Metody opracowane w związku z aspektami środowiskowymi lub społecznymi

Źródła i przetwarzanie danych

Ograniczenia dotyczące metod i danych

Due diligence

Polityka dotycząca zaangażowania

Wyznaczony wskaźnik referencyjny

Informacja o ryzykach związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w Subfunduszach Millennium

Stopień osiągnięcia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez wskazane Subfundusze jest mierzony:

% udziałem w Aktywach Netto Subfunduszu instrumentów finansowych, w tym w szczególności tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, które promują aspekty środowiskowe lub społeczne, bądź które mają na celu zrównoważone inwestycje w rozumieniu art. 8 i 9 SFDR;

% udziałem pokrycia Aktywów Netto Subfunduszu oceną aspektów środowiskowych lub społecznych ustalaną według metodologii wewnętrznej TFI na podstawie m.in. zewnętrznych ratingów ESG;

% udziałem Aktywów Netto Subfunduszu, dla których dostępne są dane dotyczące poziomu intensywności emisji CO2, ekspozycji wobec firm działających w sektorze paliw kopalnych, naruszenia zasad opisanych w UN Global Compact i ekspozycji wobec kontrowersyjnej broni;

Jednocześnie, nie został wyznaczony referencyjny punkt odniesienia (benchmark) w celu osiągnięcia aspektów środowiskowych lub społecznych promowanych przez produkty finansowe. Szczegółowe ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem dotyczące: Millennium SFIO, Millennium FIO, Millennium PPK SFIO – zostały ujęte w Prospektach Informacyjnych tych Funduszy, które znajdują się na stronie www.millenniumtfi.pl w zakładce Dokumenty.

Polityka oceny dobrych praktyk

Z uwagi na charakter Subfunduszy, w którym dominują inwestycje pośrednie (tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych), ocena spółek, w które zainwestowano pod kątem dobrych praktyk w zakresie zarządzania, opiera się na ocenie ESG ustalanej wg metodologii wewnętrznej TFI m.in. na podstawie zewnętrznych ratingów ESG funduszy zagranicznych, emitujących tytuły uczestnictwa stanowiące przedmiot ich lokat oraz dodatkowych informacji ujawnianych przez te fundusze.  

Subfundusze dopuszczają rozszerzenie oceny dobrych praktyk w zakresie zarządzania w spółkach będących przedmiotem inwestycji funduszy, na podstawie danych od zewnętrznych dostawców ratingów ESG (np. poprzez ocenę w obszarze ładu korporacyjnego, wybranych PAI lub możliwych do zebrania danych o funduszu w zakresie ESG – m.in. udział % niezależnych dyrektorów w zarządzie).

 

Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo) uwzględnia kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju (dalej: ESG) jako ryzyko dla wartości inwestycji. Towarzystwo uważa, że emitenci których strategia zbudowana jest w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG mogą być traktowani jako podmioty o obniżonym poziomie ryzyka inwestycyjnego, a tym samym o zwiększonej atrakcyjności inwestycyjnej.

W związku z powyższym Towarzystwo wdrożyło ocenę tego ryzyka w proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. W tym celu emitenci udziałowych i dłużnych instrumentów finansowych, w które mogą inwestować fundusze zarządzane przez Towarzystwo są klasyfikowani do jednej z pięciu grup ryzyka ESG – ESG Risk Rating (bardzo niskie – A, niskie – B, umiarkowane – C, wysokie – D, bardzo wysokie – E).

Fundusze zarządzane przez Towarzystwo inwestują w instrumenty emitowane przez podmioty zakwalifikowane do grupy D i E, z zastosowaniem dodatkowych limitów ograniczających udział tego typu instrumentów w portfelach tych funduszy. Tworząc klasyfikację Towarzystwo bierze w szczególności pod uwagę:

  • ratingi publikowane przez niezależne agencje i analityków, dotyczące stosowania przez emitentów zasad ESG,
  • publikowane przez emitentów raporty dotyczące stosowanych zasad z obszaru ESG,
  • rodzaj branży w której działa emitent, rodzaj wytwarzanych produktów i świadczonych usług,
  • inne ogólnie dostępne informacje, które mogą stanowić źródło dla oceny emitenta w zakresie ESG.

 

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju na poziomie podmiotu

Towarzystwo ze względu na ograniczony obecnie zakres danych z obszaru ESG, publikowanych przez emitentów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju. Dopiero kiedy w ocenie Towarzystwa dane udostępniane przez emitentów będą umożliwiać rzetelną ocenę niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju, Towarzystwo rozważy kwestię uwzględniania głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

 

 Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Artykuł 5 ust. 1 SFDR nakłada na uczestników rynku finansowego obowiązek ujęcia w ich politykach wynagrodzeń informacji o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, a także opublikowania informacji na ten temat na ich stronie internetowej. MTFI realizując powyższy obowiązek wskazuje, że polityka wynagrodzeń obowiązująca w Towarzystwie przeciwdziała promowaniu zachowań, których celem byłoby narażenie Towarzystwa lub zarządzanych funduszy na nadmierną ekspozycję na ryzyko.

  

Polityka wynagrodzeń dostępna jest tutaj

 

 
 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014564, o numerze REGON 011191974, o numerze NIP 526-10-31-858, w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 10.300.000,00 PLN (dalej: „Towarzystwo”) prowadzi na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 20 listopada 2001 r. (sygn. DFN1-4050/22-24/01) oraz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Dotychczasowe wyniki zarządzania osiągnięte przez fundusze nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości. Zyski z inwestycji osiągane przez osoby fizyczne mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.

Niniejszy materiał nie stanowi świadczenia usługi doradztwa prawnego, finansowego, podatkowego, a także usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych oraz usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji jak również usługi oferowania instrumentów finansowych oraz nie ma na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia instrumentów finansowych lub zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Subfundusze Millennium (z wyłączeniem Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) mogą inwestować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe, których emitentem, poręczycielem lub gwarantem są: Skarb Państwa, NBP, państwo członkowskie UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego UE, państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z Prospektem informacyjnym funduszy oraz kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz informacją dla klienta AFI, które są dostępne w języku polskim na stronie internetowej Towarzystwa pod adresem https://millenniumtfi.pl/dokumenty.html, w zakładce „Dokumenty” (odpowiednio w zakładce „Prospekty”, „Kluczowe Informacje” oraz „Informacje dla Inwestora”).

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Subfundusze zarządzane przez Towarzystwo, w zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej mogą inwestować część lub większość swoich aktywów w akcje. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się lub może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Subfundusze nie gwarantują osiągniecia celów inwestycyjnych, ale dołożą najlepszych starań, aby je osiągnąć. Środki zainwestowane w Subfundusze nie są objęte systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zaprezentowane materiały służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty. Wszelkie prawa autorskie do materiału przysługują wyłącznie Towarzystwu. Informacje zawarte w materiale są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności.

Niniejszy materiał ma charakter reklamowy.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Odmów ✖Akceptuję ✔