Jesteś tuPPKPracownicze Plany Kapitałowe

1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), której celem jest zachęcenie zatrudnionych osób do dodatkowego oszczędzania z myślą o emeryturze. Zebrane oszczędności będą stanowiły w pełni prywatny i dziedziczony kapitał finansowy pracownika.

Gromadzenie kapitału w PPK jest korzystne dla uczestników ze względu na dodatkowe składki od pracodawców a także początkową i coroczne dopłaty od Państwa. Wypracowane zyski zwolnione będą również z podatku od zysków kapitałowych. Zebrane w ten sposób środki mają być przeznaczone na wypłatę po ukończeniu 60 roku życia, bez względu na status aktywności zawodowej.

Utworzenie PPK będzie jednym z głównych zadań dla pracodawców w najbliższym czasie. Pracodawca w porozumieniu z reprezentacją pracowników albo zakładową organizacją związkową odpowiedzialny będzie za wybór odpowiedniej instytucji finansowej, która będzie zarządzać programem PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych.

Millennium TFI S.A. jest podmiotem zarządzającym Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który w dniu 25 kwietnia 2019 r. został wpisany do Ewidencji PPK. Jeśli zdecydują się Państwo nawiązać współpracę z Millennium TFI poprzez zawarcie umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK, Millennium TFI służyć będzie swoją pomocą w przeprowadzeniu i wdrożeniu PPK w Państwa firmie. Zapewni także dostęp do bezpłatnego serwisu, pozwalającego kompleksowo zarządzać programem PPK na poziomie firmy.

W ramach Millennium PPK SFIO wydzielone zostały subfundusze, którym nadano następujące identyfikatory:

 Poniższy materiał został opracowany na podstawie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

 


Założenia programu PPK

Obowiązki pracodawcy

System wpłat i wypłat w PPK

Korzyści z prowadzenia PPK

Informacje o Millennium TFI S.A.

Harmonogram wdrożenia

Film o PPK

 

Niniejszy materiał nie ma charakteru reklamowego i służy jedynie celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią oferty, w tym oferty w rozumieniu art. 66 oraz zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.), a także rekomendacji, zaproszenia, ani usług doradztwa prawnego, podatkowego, finansowego lub inwestycyjnego, związanego z inwestowaniem w jakiekolwiek instrumenty finansowe, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286). Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz rekomendacji w rozumieniu przepisów  Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów (Dz. Urz. UE L160/15 z 17.6.2016). Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zaprezentowanych informacji.

Prezentowane dane oparte są na opracowaniach własnych Towarzystwa chyba, że wyraźnie wskazano inne źródło pochodzenia danych. Materiały zamieszczone w niniejszej prezentacji są chronione prawem autorskim na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.). Wszelkie prawa autorskie do materiałów zmieszczonych w niniejszym materiale przysługują wyłącznie Towarzystwu. Bez zgody Towarzystwa materiał nie może być w całości, ani w części kopiowany, udostępniany lub wykorzystywany w inny sposób na jakimkolwiek polu eksploatacji, który naruszałby prawa Towarzystwa.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest związane z ryzykiem. Szczegółowe informacje o produktach Millennium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. dostępne są na stronie internetowej.  Niniejsze materiały są przeznaczone dla podmiotów zatrudniających w rozumieniu ustawy z dnia 4 października o Pracowniczych Planach Kapitałowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2215 ze zm.) i nie są przeznaczone dla osób zatrudnionych.

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X