Jesteś tuKomunikaty

Komunikaty

2009-12-29

Zmiany w Statucie Millennium FIO

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, informuje o następujących zmianach Statutu Funduszu.

 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, informuje o następujących zmianach Statutu Funduszu.


(SUBFUNDUSZ MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK)          

W § 28 ust. 2 pkt 1) otrzymuje następujące brzmienie:        
1) sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego,                                

W § 31 ust. 1 pkt 2 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:    
b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, lub lokatami które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości,          

W § 31 ust. 2 pkt 4) lit. a)  d) otrzymują następujące brzmienie: 
a) indeksy giełdowe,                              
b) dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, 
c) kursy walut,                                   
d) stopy procentowe.                             

W § 31 ust. 5 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:        
2) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji – w celu ograniczenia tego ryzyka,                        

(SUBFUNDUSZ AKCJI)                            

§ 39 otrzymuje następujące brzmienie:                   
KRYTERIA DOBORU LOKAT                         
1. Decyzje o doborze akcji, praw do akcji oraz praw poboru będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:                                
1) oceny perspektyw ekonomicznych spółki, w szczególności na podstawie spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, branży, produktów, polityki wypłat dywidend i wzrostu wyników finansowych,                   
2) udziału akcji w indeksach giełdowych,              
3) porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych,          
4) płynności akcji,                            
5) ryzyka kursowego waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
6) spełnienia zasad dywersyfikacji lokat.              
2. Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:    
1) sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego,                             
2) bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych,                             
3) ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych,            
4) płynności poszczególnych papierów wartościowych.     
3. Decyzje o zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:                       
1) rodzaju instrumentu bazowego,                      
2) stosunku ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do jego ceny rynkowej,                                   
3) płynności instrumentu pochodnego,                   
4) terminu wygaśnięcia (rozliczenia) instrumentu pochodnego,   
5) sposobu rozliczenia instrumentu pochodnego,            
6) sposobu zabezpieczenia rozliczenia instrumentu pochodnego,  
7) oceny perspektyw zmian wartości instrumentu bazowego,     
8) spodziewanego kształtowania się różnicy pomiędzy wyceną rynkową instrumentu pochodnego, a wartością instrumentu bazowego.                                   
4. Dokładny udział lokat Aktywów Subfunduszu w akcje i dłużne papiery wartościowe w ramach limitów określonych w § 40 będzie uzależniony od decyzji podejmowanych przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:            
1) oceny bieżącej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych,                             
2) przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych w przyszłości, w szczególności w zakresie kształtowania się cen akcji oraz rentowności dłużnych papierów wartościowych.       

W § 42 ust. 1 pkt 2 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:    
b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, lub lokatami które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości,          

W § 42 ust. 2 pkt. 4) lit. a)  d) otrzymują następujące brzmienie: 
a)  indeksy giełdowe,                              
b) dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, 
c) kursy walut,                                  
d) stopy procentowe.                             

W § 42 ust. 5 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:        
2)  jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny  zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji – w celu ograniczenia tego ryzyka,                        

(SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY)                    

W § 48 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:             
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu.                

§ 50 otrzymuje następujące brzmienie:                   
KRYTERIA DOBORU LOKAT                         
1. Decyzje o doborze akcji, praw do akcji oraz praw poboru będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:                                
1) oceny perspektyw ekonomicznych spółki, w szczególności na podstawie spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, branży, produktów, polityki wypłat dywidend i wzrostu wyników finansowych,                   
2) udziału akcji w indeksach giełdowych,              
3) porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych,          
4) płynności akcji,                            
5) ryzyka kursowego waluty, w przypadku lokat zagranicznych,                            
6) spełnienia zasad dywersyfikacji lokat.              
2. Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:    
1) sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego,                             
2) bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych,                             
3) ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych,            
4) płynności poszczególnych papierów wartościowych.   
3. Decyzje o zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:                       
1) rodzaju instrumentu bazowego,                    
2) stosunku ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do jego ceny rynkowej,                              
3) płynności instrumentu pochodnego,                 
4) terminu wygaśnięcia (rozliczenia) instrumentu pochodnego, 
5) sposobu rozliczenia instrumentu pochodnego,          
6) sposobu zabezpieczenia rozliczenia instrumentu pochodnego,                              
7) oceny perspektyw zmian wartości instrumentu bazowego,   
8) spodziewanego kształtowania się różnicy pomiędzy wyceną rynkową instrumentu pochodnego, a wartością instrumentu bazowego.                                
4. Dokładny udział lokat Aktywów Subfunduszu w akcje i dłużne papiery wartościowe w ramach limitów określonych w § 51 będzie uzależniony od decyzji podejmowanych przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:            
1) oceny bieżącej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych,                             
2) przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych w przyszłości, w szczególności w zakresie kształtowania się cen akcji oraz rentowności dłużnych papierów wartościowych.       

W § 53 ust. 1 pkt 2 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:    
b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, lub lokatami które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości,          

W § 53 ust. 2 pkt 4) lit. a)  d) otrzymują następujące brzmienie: 
a)  indeksy giełdowe,                              
b) dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, 
c) kursy walut,                                 
d) stopy procentowe.                             

W § 53 ust. 5. pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:        
2) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji – w celu ograniczenia tego ryzyka,                       

(SUBFUNDUSZ STABILNEGO WZROSTU)               

W § 59 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:             
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu.                

§ 61 otrzymuje następujące brzmienie:                   
KRYTERIA DOBORU LOKAT                         
1. Decyzje o doborze akcji, praw do akcji oraz praw poboru będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:                                
1) oceny perspektyw ekonomicznych spółki, w szczególności na podstawie spodziewanej dynamiki rozwoju, pozycji rynkowej, branży, produktów, polityki wypłat dywidend i wzrostu wyników finansowych,                   
2) udziału akcji w indeksach giełdowych,              
3) porównania wyceny akcji na podstawie analizy fundamentalnej do bieżących cen rynkowych,          
4) płynności akcji,                            
5) ryzyka kursowego waluty, w przypadku lokat zagranicznych,
6) spełnienia zasad dywersyfikacji lokat.              
2. Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:    
1) sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego,                             
2) bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych,                             
3) ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych,            
4) płynności poszczególnych papierów wartościowych.     
3. Decyzje o zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:                       
1) rodzaju instrumentu bazowego,                   
2) stosunku ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do jego ceny rynkowej,                             
3) płynności instrumentu pochodnego,                
4) terminu wygaśnięcia (rozliczenia) instrumentu pochodnego,
5) sposobu rozliczenia instrumentu pochodnego,         
6) sposobu zabezpieczenia rozliczenia instrumentu pochodnego,                              
7) oceny perspektyw zmian wartości instrumentu bazowego,  
8) spodziewanego kształtowania się różnicy pomiędzy wyceną rynkową instrumentu pochodnego, a wartością instrumentu bazowego.                               
4. Dokładny udział lokat Aktywów Subfunduszu w akcje i dłużne papiery wartościowe w ramach limitów określonych w § 62 będzie uzależniony od decyzji podejmowanych przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:            
1) oceny bieżącej sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych,                                
2) przewidywań odnośnie rozwoju sytuacji na rynku akcji i dłużnych papierów wartościowych w przyszłości, w szczególności w zakresie kształtowania się cen akcji oraz rentowności dłużnych papierów wartościowych.                         

W § 64 ust. 1 pkt 2 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:
                                     
b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, lub lokatami które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości,          

W § 64 ust. 2 pkt 4) lit. a)  d) otrzymują następujące brzmienie: 
a) indeksy giełdowe,                              
b) dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, 
c) kursy walut,                                  
d) stopy procentowe.                             

W § 64 ust. 5 pkt 2) otrzymuje następujące brzmienie:        
2) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji – w celu ograniczenia tego ryzyka,                        

(SUBFUNDUSZ PAPIERÓW DŁUŻNYCH)                

W § 81 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:             
1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest osiąganie przychodów z lokat netto Subfunduszu.                         
§ 83 otrzymuje następujące brzmienie:                   
KRYTERIA DOBORU LOKAT                         
1) Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:    
a) sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego,                             
b) bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych,                             
c) ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych,            
d) płynności poszczególnych papierów wartościowych.     
2) Decyzje o zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:                       
a) rodzaju instrumentu bazowego,                   
b) stosunku ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do jego ceny rynkowej,                              
c) płynności instrumentu pochodnego,                 
d) terminu wygaśnięcia (rozliczenia) instrumentu pochodnego, 
e) sposobu rozliczenia instrumentu pochodnego,          
f) sposobu zabezpieczenia rozliczenia instrumentu pochodnego,                              
g) oceny perspektyw zmian wartości instrumentu bazowego, 
h) spodziewanego kształtowania się różnicy pomiędzy wyceną rynkową instrumentu pochodnego, a wartością instrumentu bazowego.                              

W § 84 ust. 26 i 27 otrzymują następujące brzmienie:         
26. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu do 100% w instrumenty dłużne, w szczególności w obligacje o zmiennym oprocentowaniu, stałym oprocentowaniu i bezkuponowe, których okres do terminu wykupu jest dłuższy niż rok. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty finansowe rynku pieniężnego będą stanowiły nie mniej niż 70% Aktywów Subfunduszu.                  
27. Fundusz lokuje nie więcej niż 60% Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty finansowe rynku pieniężnego emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych.                     

W § 86 ust. 1 pkt. 2 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:    
b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, lub lokatami które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości,          

W § 86 ust. 2 pkt. 4 lit. a)  d) otrzymują następujące brzmienie: 
a) indeksy giełdowe,                              
b) dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, 
c) kursy walut,                                  
d) stopy procentowe.                             

W § 86 ust. 5 pkt. 2) otrzymuje następujące brzmienie:        
2)  jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny  zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji – w celu ograniczenia tego ryzyka,                       

(SUBFUNDUSZ PIENIĘŻNY)                         

§ 94 otrzymuje następujące brzmienie:                   
KRYTERIA DOBORU LOKAT                         
1) Decyzje o doborze dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku pieniężnego będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:    
a) sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego,                             
b) bieżącego oraz przewidywanego poziomu rynkowych stóp procentowych,                              
c) ryzyka kredytowego odnoszącego się do emitentów poszczególnych papierów wartościowych,            
d) płynności poszczególnych papierów wartościowych.     
2) Decyzje o zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne będą podejmowane przez Fundusz na podstawie analiz dotyczących w szczególności:                       
a) rodzaju instrumentu bazowego,                   
b) stosunku ceny teoretycznej instrumentu pochodnego do jego ceny rynkowej,                             
c) płynności instrumentu pochodnego,                
d) terminu wygaśnięcia (rozliczenia) instrumentu pochodnego,
e) sposobu rozliczenia instrumentu pochodnego,         
f) sposobu zabezpieczenia rozliczenia instrumentu pochodnego,                              
g) oceny perspektyw zmian wartości instrumentu bazowego,  
h) spodziewanego kształtowania się różnicy pomiędzy wyceną rynkową instrumentu pochodnego, a wartością instrumentu bazowego.                               

W § 95 ust. 2627 otrzymuje następujące brzmienie:          
26. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu w instrumenty finansowe rynku pieniężnego oraz dłużne instrumenty finansowe, których okres do terminu wykupu lub okres do reindeksacji kuponu jest nie dłuższy niż rok. Instrumenty te będą stanowiły nie mniej niż 70% Aktywów Subfunduszu.                        
27. Fundusz lokuje nie więcej niż 80% Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe i instrumenty finansowe rynku pieniężnego emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych.                     

W § 97 ust. 1 pkt. 2 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:    
b) kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu, lub lokatami które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości,          

W § 97 ust. 2 pkt 4 lit. a)  d) otrzymują następujące brzmienie:  
a) indeksy giełdowe,                              
b) dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, 
c) kursy walut,                                  
d) stopy procentowe.                             

W § 97 ust. 5 pkt. 2) otrzymuje następujące brzmienie:        
2) jeśli na podstawie analizy rynku lub z powodu istotnych wydarzeń gospodarczych według oceny zarządzającego istnieje znaczące ryzyko spadku wartości inwestycji – w celu ograniczenia tego ryzyka.                


Zmiany wejdą w życie w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X