Jesteś tuKomunikaty

Komunikaty

2009-06-03

Zmiany w Statucie Millennium FIO

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego informuje o zmianie Statutu funduszu

 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego informuje o zmianie Statutu funduszu:

I. – zmiany wchodzące w życie z dniem ogłoszenia


§ 1 pkt 10) otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„10) Jednostka Uczestnictwa – prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w aktywach netto danego Subfunduszu, Subfundusze mogą zbywać Jednostki Uczestnictwa kategorii A zgodnie z § 12,”
W § 12 ust. 3,4i 5 otrzymują nowe następujące brzmienie:

„ 3.  Fundusz oferuje wyłącznie Jednostki Uczestnictwa kategorii A.
4.  Przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A, opłata manipulacyjna pobierana jest wyłącznie przy ich nabywaniu,
5. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości pobieranych opłat manipulacyjnych są przedstawione w tabeli opłat,”
§ 106. otrzymuje następujące brzmienie:

㤠106.
LIKWIDACJA SUBFUNDUSZU
1. Fundusz może w trakcie działania Funduszu dokonać likwidacji Subfunduszu w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących przesłanek:
1) spadku Wartości Aktywów Netto danego Subfunduszu poniżej kwoty 2 000 000 złotych,
2) braku możliwości pokrywania kosztów działalności danego Subfunduszu z wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie tym Subfunduszem.
2. Likwidacja w trybie, o którym mowa ust. 1, nie może objąć wszystkich Subfunduszy.
3. Decyzję o likwidacji Subfunduszu w przypadkach, o których mowa w ust. 1, w imieniu Funduszu podejmuje Towarzystwo. Z dniem podjęcia przez Zarząd Funduszu uchwały o likwidacji Subfunduszu następuje otwarcie jego likwidacji.
4. Wszystkie Subfundusze podlegają likwidacji w przypadku rozwiązania Funduszu.
5. Likwidatorem Subfunduszu, w przypadku gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem Funduszu, jest Towarzystwo.
6. Od dnia rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu nie są zbywane oraz odkupywane Jednostki Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu.
7. Od dnia rozpoczęcia likwidacji zaprzestaje się ogłaszania wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu.
8. Likwidacja Subfunduszu w przypadku, gdy nie jest on likwidowany w związku z rozwiązaniem Funduszu prowadzona jest z zachowaniem następujących zasad:
1) likwidacja Subfunduszu polega na zbyciu jego Aktywów, ściągnięciu należności Subfunduszu, zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu i umorzeniu Jednostek Uczestnictwa likwidowanego Subfunduszu przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom tego Subfunduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich Jednostek Uczestnictwa tego Subfunduszu, przy czym na podstawie dyspozycji Uczestnika, wypłata środków uzyskanych w ramach likwidacji Subfunduszu może nastąpić na rachunek:
a) innego Subfunduszu, lub
b) innego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo - z przeznaczeniem na nabycie jednostek uczestnictwa odpowiednio tego innego Subfunduszu lub funduszu;
2) zbywanie Aktywów Subfunduszu jest dokonywane z należytym uwzględnieniem interesu Uczestników likwidowanego Subfunduszu i Uczestników Funduszu;
3) o rozpoczęciu likwidacji Subfunduszu Towarzystwo niezwłocznie informuje podmioty, którym powierzyło wykonywanie swoich obowiązków, oraz podmioty, za których pośrednictwem Subfundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa;
4) o wystąpieniu przesłanek likwidacji i rozpoczęciu likwidacji Towarzystwo ogłasza w sposób określony w § 104 ust. 2;
5) Towarzystwo niezwłocznie po otwarciu likwidacji Subfunduszu, nie później jednak niż w terminie 14 dni, sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień rozpoczęcia jego likwidacji dokonując wyceny aktywów zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rachunkowości funduszy inwestycyjnych;
6) po dokonaniu czynności określonych w pkt 1 Towarzystwo sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu, zawierające co najmniej:
a) bilans zamknięcia sporządzony na dzień następujący po dokonaniu czynności określonych w pkt 1,
b) listę wierzycieli, którzy zgłosili roszczenia wobec Subfunduszu;
c) wyliczenie kosztów likwidacji według stanu na dzień zakończenia likwidacji, wynikających z roszczeń zgłoszonych wobec Subfunduszu; 
7) środki pieniężne, których wypłacenie nie było możliwe, Towarzystwo przekazuje do depozytu sądowego;
8) miejscem wykonania zobowiązania polegającego na wypłacie Uczestnikom Subfunduszu uzyskanych środków pieniężnych w ramach likwidacji Subfunduszu, o których mowa w pkt 1, jest miejsce siedziby Funduszu.”
 

II. – zmiany wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia


w § 35 ust. 1 skreśla się słowa „lub odkupywaniu”

w § 35 ust. 3 skreśla się pkt 2

§ 35 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„Skala i wysokość stawek opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa poza produktami specjalnymi, opłaty pobierane przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych oraz opłata, o której mowa w § 23 ust. 20, określone są w tabelach opłat, dostępnych u dystrybutorów oraz na stronach internetowych Towarzystwa.”


W § 40 dodaje się ust. 25 w brzmieniu:
„Fundusz lokuje nie mniej niż 35% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG-20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20,”


w § 46 ust. 1 skreśla się słowa „lub odkupywaniu”

w § 46 ust. 3 skreśla się pkt 2

§ 46 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„Skala i wysokość stawek opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa poza produktami specjalnymi, opłaty pobierane przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych oraz opłata, o której mowa w § 23 ust. 20, określone są w tabelach opłat, dostępnych u dystrybutorów oraz na stronach internetowych Towarzystwa.”


W § 51 dodaje się ust. 27 w brzmieniu:
„Fundusz lokuje nie mniej niż 20% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG-20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20.”


w § 57 ust. 1 skreśla się słowa „lub odkupywaniu”

w § 57 ust. 3 skreśla się pkt 2

§ 57 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„Skala i wysokość stawek opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa poza produktami specjalnymi, opłaty pobierane przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych oraz opłata, o której mowa w § 23 ust. 20, określone są w tabelach opłat, dostępnych u dystrybutorów oraz na stronach internetowych Towarzystwa.”


W § 62 dodaje się ustępy 28 i 29 w brzmieniu:
„ 28. Fundusz lokuje nie mniej niż 10% Aktywów Subfunduszu w akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIG-20, łącznie z otwartymi pozycjami na kontraktach terminowych na indeks WIG20.
29. Fundusz lokuje nie więcej niż 60% Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych.”


w § 68 ust. 1 skreśla się słowa „lub odkupywaniu”

w § 68 ust. 3 skreśla się pkt 2

§ 68 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„Skala i wysokość stawek opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa poza produktami specjalnymi, opłaty pobierane przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych oraz opłata, o której mowa w § 23 ust. 20, określone są w tabelach opłat, dostępnych u dystrybutorów oraz na stronach internetowych Towarzystwa.”


W § 84 dodaje się ust. 27 w brzmieniu:
„Fundusz lokuje nie więcej niż 60% Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych.”

 

w § 90 ust. 1 skreśla się słowa „lub odkupywaniu”

w § 90 ust. 3 skreśla się pkt 2

§ 90 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„Skala i wysokość stawek opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa poza produktami specjalnymi, opłaty pobierane przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych oraz opłata, o której mowa w § 23 ust. 20, określone są w tabelach opłat, dostępnych u dystrybutorów oraz na stronach internetowych Towarzystwa.”


W § 95 dodaje się ust. 27 w brzmieniu:
„Fundusz lokuje nie więcej niż 80% Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych.”


w § 101 ust. 1 skreśla się słowa „lub odkupywaniu”

w § 101 ust. 3 skreśla się pkt 2

§ 101 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„Skala i wysokość stawek opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa poza produktami specjalnymi, opłaty pobierane przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych oraz opłata, o której mowa w § 23 ust. 20, określone są w tabelach opłat, dostępnych u dystrybutorów oraz na stronach internetowych Towarzystwa.”


w § 102j ust. 1 skreśla się słowa „lub odkupywaniu”

w § 102j ust. 3 skreśla się pkt 2

§ 102j ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:
„Skala i wysokość stawek opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa poza produktami specjalnymi, opłaty pobierane przy nabywaniu Jednostek Uczestnictwa w ramach produktów specjalnych oraz opłata, o której mowa w § 23 ust. 20, określone są w tabelach opłat, dostępnych u dystrybutorów oraz na stronach internetowych Towarzystwa.”

 

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X