Jesteś tuKomunikaty

Komunikaty

2009-05-06

Millennium TFI S.A. informuje o zmianie Statutu Millennium FIO

Zmiany dotyczą limitów inwestycyjnych dla Subfunduszy: Małych i Średnich Spółek, Akcji, Zrównoważonego oraz Stabilnego Wzrostu oraz połączenia Subfunduszu Pieniężnego (subfundusz przejmujący) i Subfunduszu Dolarowa Lokata (subfundusz przejmowany).

 

Poniższe zmiany dotyczą limitów inwestycyjnych dla Subfunduszy: Małych i Średnich Spółek, Akcji, Zrównoważonego oraz Stabilnego Wzrostu oraz połączenia Subfunduszu Pieniężnego (subfundusz przejmujący) i Subfunduszu Dolarowa Lokata (subfundusz przejmowany).

Zmiany wchodzą w życie w dniu 06 maja 2009 roku.

I.
w § 26 ust. 2 „2%” zostaje zastąpione „3%”;

II.
w § 29 ust. 24 „65%” zostaje zastąpione „60%”;

III.
§ 40 ust. 24 otrzymuje brzmienie:
„24. Fundusz lokuje Aktywa Subfunduszu do 100% w akcje, przy czym udział akcji w portfelu Subfunduszu nie będzie niższy niż 65%.
Przy stosowaniu tych limitów inwestycyjnych fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych.
Pozostałe środki Fundusz może lokować w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w § 38, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej, z uwzględnieniem limitów określonych w ust. 1 – 23.”

IV.
§ 51 ust. 26 otrzymuje brzmienie:
„26. Udział akcji w Aktywach Subfunduszu jest nie mniejszy niż 30% i nie większy niż 70%.
Przy stosowaniu tych limitów inwestycyjnych fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych.
Pozostałe środki Subfunduszu są lokowane w inne niż akcje instrumenty finansowe określone w § 49, w szczególności dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.”

V.
§ 62 ust. 26 otrzymuje brzmienie:
„26. Nie mniej niż 55% Aktywów Subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz emitentów o wysokiej wiarygodności kredytowej.
Subfundusz lokuje w akcje, jednakże nie więcej niż 40% i nie mniej niż 10% Aktywów Subfunduszu.
Przy stosowaniu tych limitów inwestycyjnych fundusz inwestycyjny otwarty jest obowiązany uwzględniać wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych.”

VI.
Zmiany, na które KNF wyraziła zgodę piśmie z dnia 02 lutego 2009 roku o numerze DFL/4032/67/3/08/09/U/VI/22-9-2/AP:
wykreślenie § 71 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, § 73 ust. 2, ust. 5 i ust. 7, § 75 ust. 1 pkt 1 i § 78 Statutu Funduszu.

VII.
Zmiany, które nie wymagały zgody KNF:
1. W § 3 ust. 1 skreśla się pkt. 5, dotychczasowe pkt. 6-8 otrzymują odpowiednio numerację 5-7,
2. W § 3 ust. 2 zdanie:
„Subfundusze, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-8 tworzone są z przekształcenia ośmiu funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych i zarządzanych przez Towarzystwo. Są odpowiednio:”
otrzymuje nowe brzmienie:
„Subfundusze, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-7 tworzone są z przekształcenia ośmiu funduszy inwestycyjnych otwartych utworzonych i zarządzanych przez Towarzystwo. Są odpowiednio:”
3. Rozdział VI Millennium FIO Subfundusz Dolarowa Lokata zostaje w całości skreślony
(z wyłączeniem skreśleń dokonanych po uzyskaniu zgody KNF).

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X