Jesteś tuKomunikaty

Komunikaty

2009-01-02

Komunikat dotyczący zmiany Statutu Millennium FIO

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu następujących zmian w Statucie Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o dokonaniu następujących zmian w Statucie Millennium Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

1. w § 3 ust. 2 zdanie pierwsze słowo „siedmiu” zastepuje się słowem „ośmiu”

2. w treści §5 Towarzystwo, zmienia się adres siedziby Towarzystwa. Nowy adres otrzymuje brzmienie: „ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa”.

3. w treści §6 Firma, siedziba i adres Depozytariusza, zmienia się adres siedziby Depozytariusza. Nowy adres otrzymuje brzmienie: „ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa”.

4.W Rozdziale I: „Postanowienia Ogólne”, w §23: „Indywidualne Konta Emerytalne” dokonuje się następujących zmian:

1) dotychczasową treść punktu 8 – skreśla się. Punkt 8 otrzymuje brzmienie:

„Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego
w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku, gdy kwota ustalona w ww. sposób będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku, gdy oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE z kilkoma funduszami inwestycyjnymi, powyższe ograniczenie wysokości wpłat ma zastosowanie do łącznej wysokości wpłat w roku kalendarzowym na IKE prowadzone dla danego oszczędzającego przez wyżej wymienione fundusze inwestycyjne. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do przyjmowania wypłat transferowych. Po przekroczeniu kwoty określonej powyżej, Fundusz wykona dyspozycję określoną w umowie o prowadzenie IKE.”

2) W punkcie 11 zdanie drugie – skreśla się.
3) W punkcie 12, pp. 1) otrzymuje brzmienie: „dokonania przez Fundusz wypłaty całości środków zgromadzonych na IKE”
4) W punkcie 12 dodaje się nowy pp. 2) w brzmieniu:
„2) dokonania przez Fundusz zwrotu całości środków zgromadzonych na IKE”
- i stosownie do tego zmienia się numerację kolejnych podpunktów
5) W punkcie 12 w nowym pp. 3) po słowach „fundusz inwestycyjny” dodaje się słowa „zarządzany przez Towarzystwo”
6) W punkcie 13 w zdaniu pierwszym po słowie: „Wypłata” dodaje się słowa ”oraz wypłata w ratach”
7) Dotychczasową treść punktu 14 – skreśla się. Punkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Oszczędzający, który dokonał wypłaty lub wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE oraz dokonywać wpłat na IKE.”
8) W punkcie 15 w zdaniu pierwszym po słowie „Przedmiotem” słowa „wypłaty i” - skreśla się.
9) Dotychczasową treść punktu 18 – skreśla się. Punkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18. Przedmiotem zwrotu jest całość lub część środków zgromadzonych na IKE. Przedmiotem zwrotu może być część środków pod warunkiem, że środki te pochodziły z wpłat na IKE. Zwrot całości środków zgromadzonych na IKE następuje przed upływem terminu wypowiedzenia umowy, a jego dokonanie powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie IKE.”
10) Dotychczasową treść punktu 19 – skreśla się. Punkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19.Wyp łata, wypłata w ratach, wypłata transferowa, zwrot oraz zwrot częściowy środków zgromadzonych na IKE są  dokonywane w formie pieniężnej. Do wypłaty, wypłaty w ratach, wypłaty transferowej, zwrotu oraz zwrotu częściowego środków odpowiednio stosuje się postanowienia dotyczące odkupienia Jednostek Uczestnictwa, z tym, że w przypadku  wypłaty transferowej, dyspozycja zostanie wykonana po okazaniu przez Uczestnika odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy z inną instytucją finansową prowadzącą indywidualne konta emerytalne albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego.”
11) W punkcie 20 dotychczasową treść zdania pierwszego – skreśla się. Zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„20. W przypadku dokonania wypłaty, wypłaty w ratach, wypłaty transferowej, zwrotu oraz zwrotu częściowego przed upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy o prowadzenie IKE, Towarzystwo pobiera od oszczędzającego opłatę, składającą się:”

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X