Jesteś tuKomunikaty

Komunikaty

2009-01-02

Komunikat dotyczący zmiany Statutu Millennium SFIO FZ

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w Statucie Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Funduszy Zagranicznych. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje o zmianach w Statucie Millennium Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Funduszy Zagranicznych. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.


1. W Rozdziale I: „Postanowienia Ogólne”, w §3: „Subfundusze”, zmienia się nazwy:
- „Subfundusz Stabilny USD”  - na „Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus”
- „Subfundusz Agresywny USD” – na „Subfundusz Akcji Amerykańskich”
- „Subfundusz Stabilny EUR”  - na „Subfundusz Obligacji Europejskich Plus”
- „Subfundusz Agresywny EUR” – na „Subfundusz Akcji EUropejskich”
- „Subfundusz Inwestycji Alternatywnych EUR” – na „Subfundusz Inwestycji Alternatywnych”
- „Subfundusz BRIC USD” – na „Subfundusz BRIC”

2. W Rozdziale I: „Postanowienia Ogólne”, w §5: „Towarzystwo”, zmienia się adres Towarzystwa. Nowy adres otrzymuje brzmienie: „ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa”.

3. W Rozdziale I: „Postanowienia Ogólne”, w §16: „Transfer Jednostek Uczestnictwa”, dotychczasowy punkt 2) skreśla się, a dotychczasowy punkt 3) zmienia numer na 2).

4. W Rozdziale I: „Postanowienia Ogólne”, w §23: „Indywidualne Konta Emerytalne” dokonuje się następujących zmian:

1) dotychczasową treść punktu 8 – skreśla się. Punkt 8 otrzymuje brzmienie:

„Wpłaty dokonywane na IKE w roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone. W przypadku, gdy kwota ustalona w ww. sposób będzie niższa od kwoty ogłoszonej w poprzednim roku kalendarzowym, wówczas obowiązuje kwota wpłat dokonywanych na IKE ogłoszona w poprzednim roku kalendarzowym. W przypadku, gdy oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE z kilkoma funduszami inwestycyjnymi, powyższe ograniczenie wysokości wpłat ma zastosowanie do łącznej wysokości wpłat w roku kalendarzowym na IKE prowadzone dla danego oszczędzającego przez wyżej wymienione fundusze inwestycyjne. Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do przyjmowania wypłat transferowych. Po przekroczeniu kwoty określonej powyżej, Fundusz wykona dyspozycję określoną w umowie o prowadzenie IKE.”

2) W punkcie 11 zdanie drugie – skreśla się.
3) W punkcie 12, pp. 1) otrzymuje brzmienie: „dokonania przez Fundusz wypłaty całości środków zgromadzonych na IKE”
4) W punkcie 12 dodaje się nowy pp. 2) w brzmieniu:
„2) dokonania przez Fundusz zwrotu całości środków zgromadzonych na IKE”
- i stosownie do tego zmienia się numerację kolejnych podpunktów
5) W punkcie 12 w nowym pp. 3) po słowach „fundusz inwestycyjny” dodaje się słowa „zarządzany przez Towarzystwo”
6) W punkcie 13 w zdaniu pierwszym po słowie: „Wypłata” dodaje się słowa ”oraz wypłata w ratach”
7) Dotychczasową treść punktu 14 – skreśla się. Punkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14. Oszczędzający, który dokonał wypłaty lub wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE oraz dokonywać wpłat na IKE.”
8) W punkcie 15 w zdaniu pierwszym po słowie „Przedmiotem” słowa „wypłaty i” - skreśla się.
9) Dotychczasową treść punktu 18 – skreśla się. Punkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18. Przedmiotem zwrotu jest całość lub część środków zgromadzonych na IKE. Przedmiotem zwrotu może być część srodków pod warunkiem, że srodki te pochodziły z wpłat na IKE.  Zwrot całości środków zgromadzonych na IKE następuje przed upływem terminu wypowiedzenia umowy, a jego dokonanie powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie IKE.”
10) Dotychczasową treść punktu 19 – skreśla się. Punkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19.Wypłata, wypłata w ratach, wypłata transferowa, zwrot oraz zwrot częściowy środków zgromadzonych na IKE są  dokonywane w formie pieniężnej. Do wypłaty, wypłaty w ratach, wypłaty transferowej, zwrotu oraz zwrotu częściowego środków odpowiednio stosuje się postanowienia dotyczące odkupienia Jednostek Uczestnictwa, z tym, że w przypadku  wypłaty transferowej, dyspozycja zostanie wykonana po okazaniu przez Uczestnika odpowiednio potwierdzenia zawarcia umowy z inną instytucją finansową prowadzącą indywidualne konta emerytalne albo potwierdzenia przystąpienia do programu emerytalnego.”
11) W punkcie 20 dotychczasową treść zdania pierwszego – skreśla się. Zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„20. W przypadku dokonania wypłaty, wypłaty w ratach, wypłaty transferowej, zwrotu oraz zwrotu częściowego przed upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy o prowadzenie IKE, Towarzystwo pobiera od oszczędzającego opłatę, składającą się:”

5. W Rozdziale II, w tytule rozdziału oraz w tytułach paragrafów od 26 do 35 nazwę „Subfundusz Inwestycji Alternatywnych EUR” zamienia się na: „Subfundusz Inwestycji Alternatywnych”

6. W Rozdziale III, w tytule rozdziału oraz w tytułach paragrafów od 36 do 45 nazwę „Subfundusz Stabilny EUR” zamienia się na: „Subfundusz Obligacji Europejskich Plus”

7. W Rozdziale VI, w tytule rozdziału oraz w tytułach paragrafów od 66 do 75 nazwę „Subfundusz Agresywny EUR” zamienia się na: „Subfundusz Akcji Europejskich”

8. W Rozdziale VII, w tytule rozdziału oraz w tytułach paragrafów od 76 do 85 nazwę „Subfundusz BRIC USD” zamienia się na: „Subfundusz BRIC”

9. W Rozdziale VIII, w tytule rozdziału oraz w tytułach paragrafów od 86 do 95 nazwę „Subfundusz Stabilny USD” zamienia się na: „Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus”

10. W Rozdziale XI, w tytule rozdziału oraz w tytułach paragrafów od 116 do 125 nazwę „Subfundusz Agresywny USD” zamienia się na: „Subfundusz Akcji Amerykańskich”

11. W spisie treści zmienia się nazwy:
- „Subfundusz Stabilny USD” - na „Subfundusz Obligacji Amerykańskich Plus”
- „Subfundusz Agresywny USD” – na „Subfundusz Akcji Amerykańskich”
- „Subfundusz Stabilny EUR” - na „Subfundusz Obligacji Europejskich Plus”
- „Subfundusz Agresywny EUR” – na „Subfundusz Akcji EUropejskich”
- „Subfundusz Inwestycji Alternatywnych EUR” – na „Subfundusz Inwestycji Alternatywnych”
- „Subfundusz BRIC USD” – na „Subfundusz BRIC”

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności

Akceptuję X