www.millenniumtfi.pl > Produkty > Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty > Subfundusz Depozytowy

Subfundusz Depozytowy

Podstawowe informacje
Polityka inwestycyjna
Benchmark
Dla Kogo

Podstawowe informacje

Zarządzający: Millennium TFI

Początek działalności: 02.01.2002

Aktywa subfunduszu w dniu : 1 318 193 639,45 PLN
Minimalna pierwsza wpłata: 500 PLN
Następna wpłata: 500 PLN
- w ramach PSO (plan jednosubfunduszowy): 100 PLN
- w ramach PSO (plan wielosubfunduszowy-wpłat na każdy subfundusz): 50 PLN
- w ramach IKE: 100 PLN
Agent transferowy: ProService Agent Transferowy
Depozytariusz: Bank Millennium S.A.
Rachunek nabyć funduszu 63 1160 2202 0000 0000 6085 6500

Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje do 100% aktywów w instrumenty dłużne w szczególności w obligacje o zmiennym i stałym  oprocentowaniu oraz bezkuponowe o okresie do terminu wykupu  nie dłuższym niż jeden rok. Instrumenty te  stanowią nie mniej niż 70% aktywów subfunduszu. Subfundusz lokuje nie więcej niż 60% aktywów w papiery wartościowe i inne instrumenty emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza i jednostki samorządu terytorialnego oraz listy zastawne banków hipotecznych o wysokiej wiarygodności kredytowej.

Benchmark

Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa jest indeks składający się w 100% ze stopy oprocentowania depozytów międzybankowych WIBID6M z pierwszego Dnia Wyceny w miesiącu, pomniejszony o wartość pobieranej przez Towarzystwo opłaty za zarządzanie.

Dla kogo?

Subfundusz jest adresowany do inwestorów o krótkim i średnim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących niskie ryzyko inwestycyjne. Okres inwestycji nie powinien być krótszy niż 1 rok.

Fundusz dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założony cel inwestycyjny, ale nie gwarantuje jego osiągnięcia. Pełny opis Subfunduszu, w tym opis czynników ryzyka, oraz zasad uczestnictwa zawiera Prospekt (Kluczowe Informacje dla Inwestorów) dostępny w siedzibie Millennium TFI S.A., ul. Stanisława Żaryna 2B, 02-593 Warszawa, oraz w punktach prowadzących dystrybucję jednostek uczestnictwa Funduszy Millennium.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X